نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه گیلان

2 دانشیار دانشگاه امام حسین

3 کارشناس ارشد دانشگاه شمال

چکیده

هدف از این تحقیق، مقایسة کیفیت زندگی افراد شرکت‌کننده و افراد غیرشرکت‌کننده در ورزش همگانی شهر اردبیل بود. آزمودنی‌های این تحقیق 226 نفر (72 زن و 152 مرد) از افراد شرکت‌کننده در ایستگاه‌های ورزش همگانی و 539 (208 زن و 331 مرد) نفر از شهروندان اردبیلی غیرشرکت‌کننده در ایستگاه‌های ورزش همگانی بودند. به کمک پرسشنامة کیفیت زندگی با 72 سؤال، 6 مقیاس کیفیت زندگی اندازه‌گیری شد. ثبات درونی این پرسشنامه 85/0=r اعلام شده بود و در این تحقیق نیز 81/0=r برآورد شد. اطلاعات تحقیق با آزمون‌های آماری T-test و Uمان ویتنی، در سطح 05/ 0P تجزیه و تحلیل شد. یافته‌های تحقیق نشان داد بین کیفیت زندگی افراد شرکت‌کننده و غیرشرکت‌کننده در ورزش همگانی تفاوت معنی‌داری وجود دارد. به عبارت دیگر، کیفیت زندگی، وضعیت خرده‌مقیاس‌های بهزیستی بدنی، رضایت شغلی، روابط اجتماعی و رفتار خلاق و مبتکرانة افراد شرکت‌کننده در ورزش همگانی نسبت به افراد غیرشرکت‌کننده بهتر بود. همچنین کیفیت زندگی مردان و زنان شرکت‌کننده در ورزش همگانی بهتر از مردان و زنان غیرشرکت‌کننده بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Comparison of Quality of Life between Participants and Non-Participants in Sport for All

نویسندگان [English]

  • Rahim Ramezani 1
  • M.K Vaez 2
  • Robab Mokhtari 3

چکیده [English]

The purpose of this study was to compare the quality of life in participants and non-participants who took part in sport for all in Ardabill city. 226 active subjects (72 women and 152 men) in sport for all stations and 539 non-participants (208 women and 331 men) were selected as the sample of the study. The Quality of Life (QLQ) questionnaire included 72 questions which measured 6 factors of quality of life. The internal consistency of this questionnaire was R = 0.85 and in this study it was estimated 0.81. Data were analyzed by t test and Mann Whiney U Test (P 0.05). The results indicated a significant difference in quality of life between the two groups. That is, participants’ quality of life, physical well-being subscales, job satisfaction, creative / aesthetic behavior and social relations were found to be better than non-participants. Also, those men and women who took part in sport for all had better life quality scores in comparison with male and female non-participants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life Quality
  • Physical Well – being
  • sport for all