مقایسة کیفیت زندگی افراد شرکت‌کننده و غیرشرکت‌کننده در ورزش همگانی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه گیلان

2 دانشیار دانشگاه امام حسین

3 کارشناس ارشد دانشگاه شمال

چکیده

هدف از این تحقیق، مقایسة کیفیت زندگی افراد شرکت‌کننده و افراد غیرشرکت‌کننده در ورزش همگانی شهر اردبیل بود. آزمودنی‌های این تحقیق 226 نفر (72 زن و 152 مرد) از افراد شرکت‌کننده در ایستگاه‌های ورزش همگانی و 539 (208 زن و 331 مرد) نفر از شهروندان اردبیلی غیرشرکت‌کننده در ایستگاه‌های ورزش همگانی بودند. به کمک پرسشنامة کیفیت زندگی با 72 سؤال، 6 مقیاس کیفیت زندگی اندازه‌گیری شد. ثبات درونی این پرسشنامه 85/0=r اعلام شده بود و در این تحقیق نیز 81/0=r برآورد شد. اطلاعات تحقیق با آزمون‌های آماری T-test و Uمان ویتنی، در سطح 05/ 0P تجزیه و تحلیل شد. یافته‌های تحقیق نشان داد بین کیفیت زندگی افراد شرکت‌کننده و غیرشرکت‌کننده در ورزش همگانی تفاوت معنی‌داری وجود دارد. به عبارت دیگر، کیفیت زندگی، وضعیت خرده‌مقیاس‌های بهزیستی بدنی، رضایت شغلی، روابط اجتماعی و رفتار خلاق و مبتکرانة افراد شرکت‌کننده در ورزش همگانی نسبت به افراد غیرشرکت‌کننده بهتر بود. همچنین کیفیت زندگی مردان و زنان شرکت‌کننده در ورزش همگانی بهتر از مردان و زنان غیرشرکت‌کننده بود.

کلیدواژه‌ها