کلیدواژه‌ها = ورزش همگانی
تدوین سناریوهای آینده مطلوب ورزش همگانی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1400

ناصر شهریاری؛ سعید تابش؛ محمد مهدی ذوالفقارزاده


تحلیل محتوای مطبوعات ورزشی با رویکردی بر ورزش همگانی

دوره 13، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-14

ابوالفضل فراهانی؛ سمیه قلی زاده؛ مرجان فراهانی؛ حبیب هنری


طراحی مدل مبتنی بر تحلیل راهبردی عوامل اثرگذار بر توسعۀ ورزش همگانی اقشار خاص (مورد مطالعه: جامعۀ جانبازان، معلولان، ناشنوایان و نابینایان)

دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 891-906

علی فهیمی نژاد؛ سید عسگر حسینیان مهاجر؛ باقر مرسل؛ سید مصطفی طیبی ثانی


بررسی عوامل مؤثر بر رضایتمندی مشتریان اماکن ورزشی شهر مشهد بر مبنای مدل تحلیل اهمیت-عملکرد

دوره 11، شماره 2، تیر 1398، صفحه 305-320

مرضیه پارسا اصل؛ سید رضا حسینی نیا؛ رضا اندام


مطالعه ساختار عاملی پرسشنامه توسعه فرهنگ ورزش همگانی از طریق تلویزیون

دوره 11، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 31-44

محمود گودرزی؛ ایوب اسلامی؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی


شناسایی عوامل موثر بر توسعه فرهنگ ورزش همگانی در ایران

دوره 10، شماره 4، دی 1397، صفحه 723-738

ایمان نسترن بروجنی؛ محمد حسین قربانی؛ هاشم کوزه چیان؛ محمد احسانی


عوامل موثر در نهادینه کردن ورزش همگانی در ایران: عوامل فردی

دوره 10، شماره 3، مهر 1397، صفحه 434-415

احمدعلی آصفی؛ حسن اسدی؛ محمد خبیری


بررسی موانع توسعۀ ورزش همگانی در دانشگاه‌های دولتی شهر تهران و ارائۀ راهکارهای کاربردی توسعۀ آن

دوره 8، شماره 6، اسفند 1395، صفحه 823-844

احمدعلی آصفی؛ حسن اسدی دستجردی


چالش‌های پیش روی توسعۀ ورزش همگانی در ایران و راهبردهای آن

دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 643-655

محسن عراقی؛ میرمحمد کاشف


طراحی و تدوین راهبرد توسعة ورزش همگانی استان کرمان

دوره 5، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 149-172

محمود گودرزی؛ عبدالمهدی نصیرزاده؛ ابوالفضل فراهانی؛ مریم وطن دوست


بررسی نقش چهارگانه رسانه های ورزشی در توسعه فرهنگ ورزش همگانی

دوره 3، شماره 9، تیر 1390

مهدی مرادی؛ حبیب هنری؛ عبدالحمید احمدی


بررسی نگرش دانشجویان ساکن در خوابگاه‌های دانشگاه تهران به ورزش همگانی

دوره 3، شماره 8، فروردین 1390

بیستون عزیزی؛ مجید جلالی فراهانی؛ محمد خبیری


مقایسة کیفیت زندگی افراد شرکت‌کننده و غیرشرکت‌کننده در ورزش همگانی

دوره 2، شماره 7، دی 1389

رحیم رمضانی‌نژاد؛ سیدمحمدکاظم واعظ موسوی؛ رباب مختاری


بررسی وضعیت اجتماعی – اقتصادی (SES) افراد شرکت کننده در فعالیت‌های ورزشی همگانی استان مازندران

دوره 2، شماره 5، تیر 1389، صفحه 21-54

سید محمدحسین رضوی؛ رضا اشکوه طاهری