نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 عضو هیات علمی/دانشگاه مازندران

3 دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

پدیده اجتماعی ورزش همگانی، تحت تأثیر عوامل مختلف و عدم قطعیت‌های مداوم قرار دارد؛ آینده‌نگاری، نقشه راه مطمئن و بهینه را فراهم خواهد کرد؛ هدف پژوهش تدوین سناریوهای آینده مطلوب ورزش همگانی ایران می‌باشد که با روش‌شناسی آمیخته، به‌دنبال اکتشاف است. مشارکت‌کنندگان، به‌صورت هدفمند انتخاب و به‌ترتیب مراحل پژوهش شامل 20، 10، 8 ،8 نفر بوده‌اند. از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته، پرسشنامه و ماتریس برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده شده‌است. برای تجزیه‌وتحلیل، ابتدا با روش تحلیل‌محتوای پنهان عوامل موثر استخراج و با روش دلفی مورد تائید خبرگان قرار گرفت و با مشارکت شورای راهبردی و تحلیل اثرات متقابل عوامل راهبردی شناسایی و نهایتا با روش تحلیل متوازن تاثیر متقابل، سناریوهای پژوهش استخراج گردید. نتایج بیانگر تدوین 3 سناریو برای تحقق آینده مطلوب می‌باشد. سناریو اول شامل، مؤلفه‌های تخصیص منابع مالی، ورود همه‌جانبه اقشار، مدیریت واحد و یکپارچه و پرداختن رسانه‌ها، سناریو دوم شامل، مؤلفه‌های تخصیص منابع مالی، جایگاه‌ اجتماعی خانواده، تخصص‌گرایی و برجسته‌سازی و الگوسازی، سناریو سوم شامل مؤلفه‌های تخصیص منابع مالی، ورود همه‌جانبه اقشار، تخصص‌گرایی و پرداختن رسانه‌ها می‌باشد. توجه به مسیر راه مشخص شده در سناریوها، امکان جاری ساختن پیامدهای ورزش همگانی در جامعه و دستیابی به توفیقات ملی برای سیاست‌گذاران و مدیران عالی فراهم خواهد ساخت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Formulating future desirable scenarios of Sport for all in Iran

نویسندگان [English]

  • ناصر شهریاری 1
  • saeid tabesh 2
  • Mohammad Mahdi Zolfagharzadeh 3

1 sport management, Isfahan (khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

2 FACULTY MEMBER/UNIVERSITY OF MAZANDARAN

3 Faculty of Management, University of Tehran, Iran

چکیده [English]

sport is a social phenomenon that is affected by various factors and constant uncertainties; Foresight will provide a safe and optimal roadmap; The aim of this research is to formulate favorable scenarios for the future of Iranian public sports, which seeks exploration with a mixed methodology. Participants were purposefully selected and participants were 20, 10, 8, 8 people in the research stages, respectively. Semi-structured interviews, questionnaires and matrices were used as data collection tools. To analyze the data, first the effective factors were extracted by hidden content analysis method and then approved by experts by Delphi method and with the participation of the strategic research council and the cross impact analysis, strategic factors were identified. research scenarios were extracted by the cross impact balanced analysis method. The results indicate the development of three scenarios for the realization of the desired future. The first scenario includes, components of financial allocation, comprehensive inclusion of strata, integrated and integrated management and media coverage, the second scenario includes, components of financial allocation, family social status, specialization and highlighting and modeling, the third scenario includes components of financial allocation, Strata is the specialization and coverage of the media. Paying attention to the path outlined in the scenarios will enable policymakers and top managers to streamline consequences of public sports in society and achieve national success.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cross impact Analysis
  • Foresight
  • Future
  • ScenarioWizard
  • sport for all