تدوین سناریوهای آینده مطلوب ورزش همگانی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 عضو هیات علمی/دانشگاه مازندران

3 دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

پدیده اجتماعی ورزش همگانی، تحت تأثیر عوامل مختلف و عدم قطعیت‌های مداوم قرار دارد؛ آینده‌نگاری، نقشه راه مطمئن و بهینه را فراهم خواهد کرد؛ هدف پژوهش تدوین سناریوهای آینده مطلوب ورزش همگانی ایران می‌باشد که با روش‌شناسی آمیخته، به‌دنبال اکتشاف است. مشارکت‌کنندگان، به‌صورت هدفمند انتخاب و به‌ترتیب مراحل پژوهش شامل 20، 10، 8 ،8 نفر بوده‌اند. از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته، پرسشنامه و ماتریس برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده شده‌است. برای تجزیه‌وتحلیل، ابتدا با روش تحلیل‌محتوای پنهان عوامل موثر استخراج و با روش دلفی مورد تائید خبرگان قرار گرفت و با مشارکت شورای راهبردی و تحلیل اثرات متقابل عوامل راهبردی شناسایی و نهایتا با روش تحلیل متوازن تاثیر متقابل، سناریوهای پژوهش استخراج گردید. نتایج بیانگر تدوین 3 سناریو برای تحقق آینده مطلوب می‌باشد. سناریو اول شامل، مؤلفه‌های تخصیص منابع مالی، ورود همه‌جانبه اقشار، مدیریت واحد و یکپارچه و پرداختن رسانه‌ها، سناریو دوم شامل، مؤلفه‌های تخصیص منابع مالی، جایگاه‌ اجتماعی خانواده، تخصص‌گرایی و برجسته‌سازی و الگوسازی، سناریو سوم شامل مؤلفه‌های تخصیص منابع مالی، ورود همه‌جانبه اقشار، تخصص‌گرایی و پرداختن رسانه‌ها می‌باشد. توجه به مسیر راه مشخص شده در سناریوها، امکان جاری ساختن پیامدهای ورزش همگانی در جامعه و دستیابی به توفیقات ملی برای سیاست‌گذاران و مدیران عالی فراهم خواهد ساخت.

کلیدواژه‌ها