نویسندگان

1 استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه مازندران

2 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه مازندران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت اجتماعی – اقتصادی (SES) افراد شرکت‌کننده در فعالیت‌های ورزشی همگانی استان مازندران بوده است. این پژوهش از جمله پژوهش‌های زمینه‌یابی است. نمونه آماری این پژوهش شامل 384 نفر از افراد مذکور بودند که به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه، وضعیت اجتماعی – اقتصادی با اعتبار 89% = ? می-باشد. برای تجزیه و تحلیل یافته‌های این پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون) در سطح 05/0 > P استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که از نظر وضعیت اجتماعی – اقتصادی (SES)، 9/83 درصد در طبق? پایین و متوسط به پایین و متوسط، 9/12 درصد در طبقه متوسط به بالا و تنها 2/3 درصد شرکت‌کنندگان در طبقه بالا قرار دارند. همچنین مشخص گردید که 7/17 درصد دارای وضعیت اقتصادی خوب، 9/23 درصد متوسط به بالا، 1/51 درصد متوسط، 5/3 درصد متوسط به پایین و 8/3 درصد ضعیف می‌باشند. نتایج مربوط به سطح تحصیلات نیز نشان داد که 7/17 درصد دارای مدرک تحصیلی زیردیپلم، 5/56 درصد دیپلم و فوق دیپلم و 9/26 درصد لیسانس و بالاتر بودند. علاوه بر این، نتایج پژوهش رابطه معنی‌داری بین میزان مشارکت در ورزش همگانی با وضعیت اجتماعی – اقتصادی (01/0>P)، سطح تحصیلات (05/0>P)، تراکم خانواده (05/0>P) و وضعیت اقتصادی (01/0>P) افراد شرکت‌کننده را نشان داد. بنابراین به نظر می‌رسد که شرکت-کنندگان در فعالیت‌های ورزش همگانی عمدتاً از طبقات متوسط و متوسط به پایین هستند. لذا برنامه‌ریزی جهت حذف موانع برای افزایش مشارکت طبقات پایین و جلب نظر افراد طبقات متوسط به بالا و بالا که حضور کمرنگ‌تری در این عرصه دارند، به منظور ارتقای سطح بهداشت ورزشی آحاد مردم در فعالیت‌های ورزش همگانی، امری ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Survey of Socioeconomic Status of Participants in Sports for All in Mazandaran Province

نویسندگان [English]

  • mohamad hosein razavi 1
  • reza taheri 2

چکیده [English]

The purpose of this study was to survey the socioeconomic status of participants in sport for all in Mazandaran province. The sample consisted of 384 subjects who were randomly selected. The questionnaire of socioeconomic status was used in this study (?=0.89). Descriptive and inferential statistics (Pearson correlation coefficient) as well as SPSS ver. 13 were used to analyze the data (P<0.05). The following results were obtained: 83.9% of participants occupied low, low-middle and middle socioeconomic classes, 12.9% middle-high socioeconomic class and 3.2% high socioeconomic class. 17.7% of participants occupied high economic class, 23.9% high-middle economic class, 51.1% middle economic class, 3.5% middle-low economic class and 3.8% low economic class. There was a significant relationship between education (P<0.05), socioeconomic class (P<0.01), family (P<0.05), economic class (P<0.01) and the rate of participation in sport for all.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Status.
  • Socioeconomic Status
  • sport for all