نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد تربیت بدنی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

4 دانشیار، دانشکده تربیت بدنی ، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش تحلیل محتوای روزنامه های ورزشی با رویکردی بر ورزش همگانی بود. برای دستیابی به این هدف 5 روزنامه ورزشی منتشر شده بر اساس مشخصات کلی، تیترها ، موضوع، سو گیری، اخبار، آگهی و عکس مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها و تحلیل اخبار و مطالب روزنامه ها از روش تحلیل محتوا استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق روزنامه های ورزشی دارای چاپ منظم بودند که روزنامه های ایران ورزشی، خبر ورزشی، پیروزی، نود و استقلال جوان به عنوان نمونه انتخاب شدند. با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک از دوره 3 ماهه بهار سال 1389 ، روزنامه های مربوط به هفته های اول و چهارم هر ماه مورد بررسی قرار گرفتند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که تفاوت قابل توجهی در عملکرد روزنامه ها ی مورد مطالعه از نظر پرداختن به موضوعات مختلف ورزشی وجود نداشت و 72 درصد از مطالب آنها به فوتبال اختصاص داشت. از سویی دیگر میزان توجه به ورزش همگانی تنها 54/0 درصد از کل مطالب بود و در این میان روزنامه ایران ورزشی به تنهایی نیمی از مطالب ورزش همگانی را به چاپ رساند. با توجه به تأثیر انکار ناپذیر مطبوعات بر مخاطبان لازم است نویسندگان و ناشران مطبوعات ورزشی توجه بیشتری به ورزش همگانی کنند و مسئولین مربوطه نظارت همه جانبه ای بر محتوا و عملکرد آنها داشته باشند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Content Analysis of Sport Newspapers with an Approach to Sport for All

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Farahani 1
  • Somaye Gholizadeh 2
  • Marjan Farahani 3
  • Habib Honari 4

1 Professor, Faculty of Physical Education, Payame Noor University, Tehran, Iran

2 MSc of Physical Education, Payame Noor University, Tehran, Iran

3 PhD of Sport Management, Payame Noor University, Tehran, Iran

4 Associate Professor, Faculty of Physical Education, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The aim of the present study was to analyze the content of sport newspapers with an approach to sport for all. 5 released sport newspapers were investigated based on their general specifications, titles, subjects, biasing, news, advertisements and photos. Content analysis method was used for data collecting and news and content analysis of newspapers. The statistical population consisted of sport newspapers released regularly and Iran Varzeshi, Khabar Varzeshi, Piroozi, Navad and Esteghlal Javan were selected as the sample. Using the systematic method, newspapers of the first and fourth weeks of each month from three months of spring 2010 were investigated. For data analysis, descriptive statistics and SPSS software were used. The results indicated no drastic differences in the performance of the studied newspapers regarding paying attention to different sport issues and 72% of their subjects were allocated to football. On the other hand, sport for all was emphasized in only 0.54% of all contents and Iran Varzeshi newspaper alone published half of contents in the subject of sport for all. According to the undeniable impact of newspapers on audiences, it is necessary for authors and publishers of sport newspapers to pay more attention to sport for all and for authorities to monitor their contents and performance comprehensively.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Content analysis
  • media
  • sport for all
  • sport newspapers
1.   Mozaffari SAA. The state of public sports in Iran and its comparison with several selected countries. Journal of Motor Sciences and Sports. 2005;6:151-71 [in Persian].
2.   Schulke HJ. Changes in Sport Habits and their Significance for the Forecasting of Future Forms of Physical Culture. International Review for the Sociology of Sport. 1980;15(3-4):105-21.
3.   Foldesi Gyongyi S. From Mass Sport to the "Sport for All" Movement in the "Socialist" Countries in Eastern Europe. Journal International Review for the Sociology of Sport. 1991;26(4):239-58.
4.   Ghafouri F, Rahman Seresht H, Koozehchian H, Ehsani M. Study and study of the attitudes of physical education professionals to the role of mass media (radio, television and publications) in people's tendency to championship and public sports. Journal of Movement. 2003;16:65-72.
5.   Beck D, Bosshart L. Sports and Media. Communication Research Trends. A Quarterly Review of Communication Research. 2003;22(4):4-42.
6.   Dehghan A. Content Analysis of Editorial Newspapers of National Newspapers" in 1999. Letter of Social Sciences. 2001;17:47-70 [in Persian].
7.   Ghasemi H. Development of Sports through Television in Iran. Journal of Research in Sports Sciences. 2007;17:141-8 [in Persian].
8.   Tavakolli M, Najafi A, Nobakht Ramezani Z. Studying role of mass media in sport development. Pelagia Research Library, Advances in Applied Science Research. 2013;4(4):49-54.
9.   Farzalipour S, Akalan C, Tuncel S, Ghorbanzadeh B, Kashef MM, Moharram Zadeh M, et al. The Role of Mass Media in Women’s Sport. European Journal of Sports and Exercise Science. 2012;1(1):6-13.
10. Giuggiol J. Framing the 2012 Olympics: A Content Analysis of International Newspaper Coverage of Female Athletes: East Tennessee State University; 2013.
11. Barforosh A. Content Analysis of Sports and Youth Magazines. Journal of Public Culture. 2002;30:97-107 [in Persian].
12. Abolghasemi M, Marjan Masoudi M, Sedighi F. Content analysis report of sports magazines
Tehran: Content Analysis Group of Physical Education Organization [in Persian]
2009.
13. Shahpar tofigh A, Keshkar S, Bahemat M, Deldar E. Analyzing the content of Spectator Magazine in terms of sports components with emphasis on theories of gender inequality. Research in sports management. 2012;1(3):51-74 [in Persian].
14. Ghasemi H, Kohandel M, Qara A, Mirza Mohammadi A. The state of wrestling news coverage in the selected sports press in the quarter leading up to the 2008 Beijing Olympics. Bi-Quarterly Journal of Sports Management and Development. 2013;1:21-40 [in Persian].
15. Douglas Lowes M. Articles Sports Page: A Case Study in the Manufacture of Sports News for the Daily Press. Sociology of Sport Journal. 1997;14(2):143-59.
16. Horne JD. Sport and the Mass Media in Japan. Sociology of Sport Journal. 2005;22(4):415-32.
17. Faulkner G, Finlay S-J, Roy SC. Original Research Get the News on Physical Activity Research: A Content Analysis of Physical Activity Research in the Canadian Print Media. Journal of physical activity & health. 2007;4(2):180-92.
18. Gupta A, Sinha AK. Health Coverage in Mass Media: A Content Analysis. Journal of Communication. 2010;1(1):19-25.
19. Cemil Ç, Özbek O. SPORTS COVERAGE IN NATIONAL DAILIES. Nigde University Journal of Physical Education and Sport Sciences. 2010;4(1):27-36.
20. Ajibua MA, Oladitan IO, Adesina OT, Bewaji OB. A Strategic Content Analysis of Media Reporting on sports in Nigeria: A Case Study of National Newspapers. Journal of Education and Practice. 2013;4(16):31-8.
21. Kordi MR. A Survey of the Status of Sports Publications in the Country. Faculty of Physical Education, University of Tehran [in Persian]; 2004.
22. Talebi M. Comparison of TV News Texts with Print Media", Scientific-Research Journal. Media Studies. 2011;6(12):175-202 [in Persian].