تحلیل محتوای مطبوعات ورزشی با رویکردی بر ورزش همگانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد تربیت بدنی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

4 دانشیار، دانشکده تربیت بدنی ، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش تحلیل محتوای روزنامه های ورزشی با رویکردی بر ورزش همگانی بود. برای دستیابی به این هدف 5 روزنامه ورزشی منتشر شده بر اساس مشخصات کلی، تیترها ، موضوع، سو گیری، اخبار، آگهی و عکس مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها و تحلیل اخبار و مطالب روزنامه ها از روش تحلیل محتوا استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق روزنامه های ورزشی دارای چاپ منظم بودند که روزنامه های ایران ورزشی، خبر ورزشی، پیروزی، نود و استقلال جوان به عنوان نمونه انتخاب شدند. با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک از دوره 3 ماهه بهار سال 1389 ، روزنامه های مربوط به هفته های اول و چهارم هر ماه مورد بررسی قرار گرفتند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که تفاوت قابل توجهی در عملکرد روزنامه ها ی مورد مطالعه از نظر پرداختن به موضوعات مختلف ورزشی وجود نداشت و 72 درصد از مطالب آنها به فوتبال اختصاص داشت. از سویی دیگر میزان توجه به ورزش همگانی تنها 54/0 درصد از کل مطالب بود و در این میان روزنامه ایران ورزشی به تنهایی نیمی از مطالب ورزش همگانی را به چاپ رساند. با توجه به تأثیر انکار ناپذیر مطبوعات بر مخاطبان لازم است نویسندگان و ناشران مطبوعات ورزشی توجه بیشتری به ورزش همگانی کنند و مسئولین مربوطه نظارت همه جانبه ای بر محتوا و عملکرد آنها داشته باشند.
 

کلیدواژه‌ها


1.   Mozaffari SAA. The state of public sports in Iran and its comparison with several selected countries. Journal of Motor Sciences and Sports. 2005;6:151-71 [in Persian].
2.   Schulke HJ. Changes in Sport Habits and their Significance for the Forecasting of Future Forms of Physical Culture. International Review for the Sociology of Sport. 1980;15(3-4):105-21.
3.   Foldesi Gyongyi S. From Mass Sport to the "Sport for All" Movement in the "Socialist" Countries in Eastern Europe. Journal International Review for the Sociology of Sport. 1991;26(4):239-58.
4.   Ghafouri F, Rahman Seresht H, Koozehchian H, Ehsani M. Study and study of the attitudes of physical education professionals to the role of mass media (radio, television and publications) in people's tendency to championship and public sports. Journal of Movement. 2003;16:65-72.
5.   Beck D, Bosshart L. Sports and Media. Communication Research Trends. A Quarterly Review of Communication Research. 2003;22(4):4-42.
6.   Dehghan A. Content Analysis of Editorial Newspapers of National Newspapers" in 1999. Letter of Social Sciences. 2001;17:47-70 [in Persian].
7.   Ghasemi H. Development of Sports through Television in Iran. Journal of Research in Sports Sciences. 2007;17:141-8 [in Persian].
8.   Tavakolli M, Najafi A, Nobakht Ramezani Z. Studying role of mass media in sport development. Pelagia Research Library, Advances in Applied Science Research. 2013;4(4):49-54.
9.   Farzalipour S, Akalan C, Tuncel S, Ghorbanzadeh B, Kashef MM, Moharram Zadeh M, et al. The Role of Mass Media in Women’s Sport. European Journal of Sports and Exercise Science. 2012;1(1):6-13.
10. Giuggiol J. Framing the 2012 Olympics: A Content Analysis of International Newspaper Coverage of Female Athletes: East Tennessee State University; 2013.
11. Barforosh A. Content Analysis of Sports and Youth Magazines. Journal of Public Culture. 2002;30:97-107 [in Persian].
12. Abolghasemi M, Marjan Masoudi M, Sedighi F. Content analysis report of sports magazines
Tehran: Content Analysis Group of Physical Education Organization [in Persian]
2009.
13. Shahpar tofigh A, Keshkar S, Bahemat M, Deldar E. Analyzing the content of Spectator Magazine in terms of sports components with emphasis on theories of gender inequality. Research in sports management. 2012;1(3):51-74 [in Persian].
14. Ghasemi H, Kohandel M, Qara A, Mirza Mohammadi A. The state of wrestling news coverage in the selected sports press in the quarter leading up to the 2008 Beijing Olympics. Bi-Quarterly Journal of Sports Management and Development. 2013;1:21-40 [in Persian].
15. Douglas Lowes M. Articles Sports Page: A Case Study in the Manufacture of Sports News for the Daily Press. Sociology of Sport Journal. 1997;14(2):143-59.
16. Horne JD. Sport and the Mass Media in Japan. Sociology of Sport Journal. 2005;22(4):415-32.
17. Faulkner G, Finlay S-J, Roy SC. Original Research Get the News on Physical Activity Research: A Content Analysis of Physical Activity Research in the Canadian Print Media. Journal of physical activity & health. 2007;4(2):180-92.
18. Gupta A, Sinha AK. Health Coverage in Mass Media: A Content Analysis. Journal of Communication. 2010;1(1):19-25.
19. Cemil Ç, Özbek O. SPORTS COVERAGE IN NATIONAL DAILIES. Nigde University Journal of Physical Education and Sport Sciences. 2010;4(1):27-36.
20. Ajibua MA, Oladitan IO, Adesina OT, Bewaji OB. A Strategic Content Analysis of Media Reporting on sports in Nigeria: A Case Study of National Newspapers. Journal of Education and Practice. 2013;4(16):31-8.
21. Kordi MR. A Survey of the Status of Sports Publications in the Country. Faculty of Physical Education, University of Tehran [in Persian]; 2004.
22. Talebi M. Comparison of TV News Texts with Print Media", Scientific-Research Journal. Media Studies. 2011;6(12):175-202 [in Persian].