نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تهران

2 استادیار دانشگاه پیام نور

3 استاد دانشگاه پیام نور

4 کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی (تهران مرکز)

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، طراحی و تدوین راهبرد توسعة ورزش همگانی استان کرمان است. نمونة آماری پژوهش، 30 تن (22 مرد و 8 زن) از استادان تربیت بدنی مؤسسات آموزش عالی، مدیران هیأت علمی تربیت بدنی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، مدیران و کارشناسان تربیت بدنی، مدیرعامل­های باشگاه­های حاضر در لیگ­های برتر کشور و دانشجویان ارشد مدیریت ورزشی استان بودند که در زمینة فعالیت­های ورزشی نقش داشتند. ابزار جمع­آوری داده­ها، پرسشنامة محقق­ساخته است که روایی آن توسط چند تن از استادان صاحب­نظر و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ (91 درصد) تأیید شد. پرسشنامه مشتمل بر 47 سؤال رتبه­بندی­شده در زمینة بررسی قوت­ها، ضعف­ها و تهدیدهای ورزش همگانی استان کرمان بود. داده­های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و آزمون فریدمن تجزیه­وتحلیل شد. همچنین پس از تجزیه­وتحلیل قوت­ها، ضعف­ها، فرصت­ها و تهدیدها و تشکیل ماتریس ارزیابی هریک از عوامل داخلی و خارجی ورزش همگانی استان کرمان، محرز شد که ادارة کل تربیت استان کرمان در زمینة ورزش همگانی در موقعیت WT قرار دارد که باید از راهبرد تدافعی (تغییر یا رها کردن) استفاده کند. در نهایت، براساس تحلیل­های راهبردی به تدوین برنامة راهبردی ادارة کل تربیت بدنی استان کرمان در ورزش همگانی اقدام شد و موضوعات آن شامل بیانیة چشم­انداز، مأموریت، اهداف بلندمدت، راهبرد و برنامه­های عملیاتی ورزش همگانی استان کرمان بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Design and Codification of Development Strategy of Sport for All in Kerman Province

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Goudarzi 1
  • Abdol mehdi Nasirzadeh 2
  • Abolfazl Farahani 3
  • Maryam Vatan doust 4

1 Ph.D University of Tehran

2 Ph.D Payam Noor University

3 Ph.D Payam Noor University

4 M.Sc Islamic Azad University (Tehran Central Branch)

چکیده [English]

The aim of this research was to design and codify a development strategy for sport for all in Kerman province. The statistical sample of this research consisted of 30 physical education professors of higher education institutes, physical education managers of academic board in Sciences, Research and Technology Ministry, physical education managers and experts, managers of sport clubs participating in the premier league and sport management M.A. students with sport activity experience (22 men and 8 women). A researcher-made questionnaire was used to collect data; its validity was approved by experienced professors and its reliability was verified by Cronbach alpha coefficient α=91%). The questionnaire included 47 ranked questions about strengths, weaknesses, opportunities and threats of sport for all in Kerman province. The data were analyzed by descriptive statistics and Friedman test. After the analysis of strengths, weaknesses, opportunities and threats and the formation of evaluation matrix of all internal and external factors of sport for all in Kerman province, it was observed that physical education general office of Kerman province was located in WT area in sport for all and this office had to use offensive strategy. Finally, based on strategic analyses, the strategic plan of physical education general office in Kerman province was developed and its subject were vision statement, mission, long–term objectives, strategy and action plans for sport for all in Kerman province.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sport development
  • Kerman province
  • sport for all
  • Strategy