دوره و شماره: دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 381-574 
1. مقایسۀ مؤلفه های آسیب‌شناسی سازمانی در فدراسیون های ورزشی موفق و ناموفق

صفحه 381-398

محمد حسن کشاورز؛ مهرزاد حمیدی؛ محمود گودرزی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی


7. شیوه‌‌های احیا، ترویج و ارتقای ورزش‌ها و بازی‌های بومی و محلی در کشور

صفحه 493-509

افشار هنرور؛ فرزاد غفوری؛ احسان ططری حسن گاویار؛ حجت‌اله لطیفی


11. مطالعۀ تجربی مدل ویژگی‌های شغل در ورزش: شواهدی از داوران فوتبال

صفحه 559-574

رحیم رمضانی نژاد؛ محسن لقمانی؛ حسین پورسلطانی زرندی