نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه مدیریت ورزشی دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، ایران

3 استاد گروه مدیریت ورزشی دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، ایران

4 استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، ایران

چکیده

هدف این تحقیق مقایسة مؤلفه­های آسیب‌شناسی سازمانی در فدراسیون­های ورزشی موفق و ناموفق بود. این تحقیق توصیفی و از نوع مقایسه­ای بود که به شکل میدانی اجرا شد. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامۀ استاندارد شناخت سازمان "پریزیوسی" (1980) استفاده شد. روایی پرسشنامه­ با استفاده از نظرهای استادان متخصص مدیریت ورزشی و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر با 90/0 به‌دست آمد. جامعۀ آماری تحقیق را کلیۀ کارمندان پنج فدراسیون­ ورزشی موفق شامل فدراسیون­های کشتی، قایقرانی، ووشو، تکواندو و وزنه‌برداری (127 نفر) و پنج فدراسیون ورزشی ناموفق شامل فدراسیون­های روستایی و عشایری، آمادگی جسمانی و ایروبیک، کبدی، ورزش­های همگانی و کونگ فو (54 نفر)، تشکیل می­دادند که از این تعداد 143 پرسشنامه برای تجزیه‌وتحلیل آماری مورد استفاده قرار گرفت. ملاک انتخاب فدراسیون­های موفق یا ناموفق، ارزیابی صورت‌گرفته از طرف وزارت ورزش و جوانان در شش ماهۀ نخست سال 1389 بود. برای بررسی طبیعی بودن داده­ها از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف (K-S)، برای بررسی فرضیه­های مقایسه­ای، با توجه به طبیعی بودن یا نبودن داده­ها، به‌ترتیب از آزمون­های t دو نمونه­ای مستقل و آزمون یو مان- ویتنی استفاده شد. تجزیه‌وتحلیل یافته­های تحقیق با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS نسخۀ 17 و Excel نسخۀ 2010 انجام گرفت. نتایج نشان داد، مؤلفۀ ساختار سازمانی در فدراسیون­های موفق میانگین بالاتری نسبت به فدراسیون­های ناموفق داشت (05/0>P). از طرف دیگر در فدراسیون­های ناموفق وضعیت ارتباطات سازمانی و سیستم پاداش­دهی نسبت به فدراسیون­های موفق، مطلوب­تر بود (05/0>P). با وجود شرایط بهتر فدراسیون­های موفق در سایر مؤلفه­های مورد بررسی، تفاوت معناداری بین فدراسیون­ها مشاهده نشد (05/0<P).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The comparison of pathological components of organizational performance in successful and unsuccessful sports federations based

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hassan Keshavarz 1
  • Mehrzad Hamidi 2
  • Mahmoud Goudarzi 3
  • Ebrahim Alidoust Ghahfarrokhi 4

1

2

3

4

چکیده [English]

The purpose of this study was to compare the pathological components of organizational performance in successful and unsuccessful sports federations. The research method was comparative study in which data was collected by field study method. The sample size was equated with the population which consisted of 127 employees of successful federations including wrestling, rowing and water skiing, Wushu, Taekwondo and weightlifting federations as well as 54 employees of unsuccessful federations including Kabaddi, physical fitness and aerobics, tribal and rural sport, sports-for-all and Kung Fu federations. There was 143 employees were participated in this study. The subjects completed Preziosi's organizational diagnosis questionnaire (ODQ) (1980). The criteria to consider sports federations as either successful or unsuccessful were based on the assessment conducted on the performance of federations by the Ministry of Sports and Youth during the first half of 2010. Data analysis was done by Kolmogorov-Smirnov test, two-sample independent t-test, Mann Whitney U test. The results showed that successful federations had a better status in regard to organizational structure (P<0.05). Unsuccessful federations was better than successful ones in organizational communication and reward system (P<0.05). There were no significant difference in organizational goals, leadership, useful mechanisms and drive for change between successful and unsuccessful organizations (P>0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Weisbord Model
  • federations
  • organizational performance
  • Organizational pathology