نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت و برنامه‌ریزی در تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

2 دانشیار گروه تربیت بدنی دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت و منافع ورود باشگاه‌های فوتبال حرفه‌ای لیگ برتر به بازار سرمایه، این پژوهش با‌ هدف بررسی وضعیت موجود این باشگاه‌ها در مقایسه با شرایط ورود به بازار سرمایه و ارائۀ پیشنهاد‌هایی برای ورود باشگاه‌های فوتبال حرفه‌ای لیگ برتر به این بازار به‌ انجام رسید. این تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی و ابزار جمع‌آوری داده‌های آن چک‌لیستی بود که براساس شاخص‌های سازمان بورس تنظیم شد و روایی آن مورد تأیید کارشناسان و متخصصان قرار گرفت. جامعۀ آماری این تحقیق 18 باشگاه فوتبال حرفه‌ای لیگ برتر در سال 1390بودند که همۀ آنها در نمونه منظور شدند. داده‌های تحقیق نیز از طریق مدیران این باشگاه‌ها جمع‌آوری شد. از آمار توصیفی به‌منظور بررسی و تجزیه‌وتحلیل داده‌های جمع‌آوری‌شده استفاده شد. نتایج به‌دست‌آمده عبارتند از:1. ساختارمدیریتی و نیروی انسانی باشگاه‌ها متناسب با یک باشگاه فوتبال حرفه‌‌ای سودآور نیست؛ 2. هیچ‌کدام از باشگاه‌های مورد بررسی، شرایط لازم برای ورود به بازار بورس را ندارند؛ 3 . در مورد فرابورس نیز تنها سهام باشگاه راه‌آهن بدون طی فرایند ورود، به‌طور یک‌جا از طریق این بازار به بخش خصوصی فروخته شده و دیگر باشگاه‌ها هنوز وارد آن نشده‌اند. براساس نتایج ، مقتضی ‌است باشگاه‌های فوتبال حرفه‌ای لیگ برتر تغییرات لازم را در زمینۀ ساختار مالی و اداری خود برای ورود به بازار سرمایه ایجاد کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Conditions and necessity of Entering Premier League’s Professional Football Clubs into the stock Market.

نویسندگان [English]

  • Abdolreza Amirtash 1
  • Amir Ahmad Mozafari 2

چکیده [English]

Abstract:
Due to the importance and benefits of entering premier league’s football clubs into stock market, this research has been done to assess the current status of mentioned clubs and compare it with the conditions for entering the stock market and give practical proposals for entering the premier league’s professional football clubs into stock market. This study was a descriptive-survey research. The instrument for collecting data was a researcher-made check-list regulated on the basis of the stock market’s terms & conditions and its validity confirmed by experts and specialists. The statistical population of this research was the 18 premier league’s professional football clubs in the year 1390 and the sample was the same statistic population. The data was collected from the club’s managers. To study and analyze the collected data, descriptive statistics was used. The obtained results indicate that: 1- the structure of management and human resources of mentioned clubs is not appropriate for a professional beneficial football club. 2-none of the clubs investigated in this research is qualify for entering the stock market. 3-concerning AIM except Rah Ahan club which shares have been sold through this market to the private section in a lump without crossing the process of entering the market, other clubs have not entered it yet. Regarding the results of this research, it’s necessary that mentioned clubs establish required changes in their managerial, official and financial structure for entering the stock market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • financial transparency
  • AIM (Fra bourse)
  • Key words: stock market
  • second market
  • first market