شرایط و لزوم ورود باشگاه‌های فوتبال حرفه‌ای لیگ برتر به بازار سرمایه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت و برنامه‌ریزی در تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

2 دانشیار گروه تربیت بدنی دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت و منافع ورود باشگاه‌های فوتبال حرفه‌ای لیگ برتر به بازار سرمایه، این پژوهش با‌ هدف بررسی وضعیت موجود این باشگاه‌ها در مقایسه با شرایط ورود به بازار سرمایه و ارائۀ پیشنهاد‌هایی برای ورود باشگاه‌های فوتبال حرفه‌ای لیگ برتر به این بازار به‌ انجام رسید. این تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی و ابزار جمع‌آوری داده‌های آن چک‌لیستی بود که براساس شاخص‌های سازمان بورس تنظیم شد و روایی آن مورد تأیید کارشناسان و متخصصان قرار گرفت. جامعۀ آماری این تحقیق 18 باشگاه فوتبال حرفه‌ای لیگ برتر در سال 1390بودند که همۀ آنها در نمونه منظور شدند. داده‌های تحقیق نیز از طریق مدیران این باشگاه‌ها جمع‌آوری شد. از آمار توصیفی به‌منظور بررسی و تجزیه‌وتحلیل داده‌های جمع‌آوری‌شده استفاده شد. نتایج به‌دست‌آمده عبارتند از:1. ساختارمدیریتی و نیروی انسانی باشگاه‌ها متناسب با یک باشگاه فوتبال حرفه‌‌ای سودآور نیست؛ 2. هیچ‌کدام از باشگاه‌های مورد بررسی، شرایط لازم برای ورود به بازار بورس را ندارند؛ 3 . در مورد فرابورس نیز تنها سهام باشگاه راه‌آهن بدون طی فرایند ورود، به‌طور یک‌جا از طریق این بازار به بخش خصوصی فروخته شده و دیگر باشگاه‌ها هنوز وارد آن نشده‌اند. براساس نتایج ، مقتضی ‌است باشگاه‌های فوتبال حرفه‌ای لیگ برتر تغییرات لازم را در زمینۀ ساختار مالی و اداری خود برای ورود به بازار سرمایه ایجاد کنند.

کلیدواژه‌ها