مقایسۀ دیدگاه کارشناسان تعاون و صاحب‌نظران مدیریت ورزشی در خصوص توسعۀ بنگاه‌های کوچک و متوسط ورزشی در قالب تعاونی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف مقایسۀ دیدگاه کارشناسان تعاون و صاحب‌نظران مدیریت ورزشی در خصوص توسعۀ بنگاه‌های کوچک و متوسط ورزشی در قالب تعاونی، به‌منظور دستیابی به اهداف اقتصادی و اجتماعی در جامعه به اجرا درآمد. روش این پژوهش توصیفی-پیمایشی است. کارشناسان ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و استادان مدیریت ورزشی جامعۀ آماری این پژوهش را تشکیل دادند، نمونۀ آماری به‌صورت تمام‌شمار از این جامعه در نظر گرفته شد. پرسشنامۀ محقق‌ساخته‌ای مشتمل بر 33 گویه به‌عنوان ابزار تحقیق تنظیم شد. روایی محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظر صاحب‌نظران تأیید و پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آلفای کرونباخ، در نمونه کارشناسان 91/0 و صاحب‌نظران دانشگاهی 94/0 به‌دست آمد. از آزمون‌های آنالیز واریانس با اندازه‌گیری‌های مکرر، آزمون مقایسه‌ای بونفرونی و آزمون t مستقل در سطح معناداری 05/0 ≥α با نرم‌افزار آماری 18SPSS  برای تحلیل داده‌ها استفاده شد. یافته‌های تحقیق، توافق در دیدگاه‌های هر دو گروه کارشناسان و صاحب‌نظران دانشگاهی را در خصوص اهمیت عوامل حمایتی-تشویقی، قانونی-ساختاری، آموزشی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و عامل اطلاع‌رسانی-فرهنگی به‌عنوان مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در توسعه و تشکیل بنگاه‌های کوچک و متوسط ورزشی در قالب تعاونی، نشان داد.

کلیدواژه‌ها