نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف مقایسۀ دیدگاه کارشناسان تعاون و صاحب‌نظران مدیریت ورزشی در خصوص توسعۀ بنگاه‌های کوچک و متوسط ورزشی در قالب تعاونی، به‌منظور دستیابی به اهداف اقتصادی و اجتماعی در جامعه به اجرا درآمد. روش این پژوهش توصیفی-پیمایشی است. کارشناسان ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و استادان مدیریت ورزشی جامعۀ آماری این پژوهش را تشکیل دادند، نمونۀ آماری به‌صورت تمام‌شمار از این جامعه در نظر گرفته شد. پرسشنامۀ محقق‌ساخته‌ای مشتمل بر 33 گویه به‌عنوان ابزار تحقیق تنظیم شد. روایی محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظر صاحب‌نظران تأیید و پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آلفای کرونباخ، در نمونه کارشناسان 91/0 و صاحب‌نظران دانشگاهی 94/0 به‌دست آمد. از آزمون‌های آنالیز واریانس با اندازه‌گیری‌های مکرر، آزمون مقایسه‌ای بونفرونی و آزمون t مستقل در سطح معناداری 05/0 ≥α با نرم‌افزار آماری 18SPSS  برای تحلیل داده‌ها استفاده شد. یافته‌های تحقیق، توافق در دیدگاه‌های هر دو گروه کارشناسان و صاحب‌نظران دانشگاهی را در خصوص اهمیت عوامل حمایتی-تشویقی، قانونی-ساختاری، آموزشی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و عامل اطلاع‌رسانی-فرهنگی به‌عنوان مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در توسعه و تشکیل بنگاه‌های کوچک و متوسط ورزشی در قالب تعاونی، نشان داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Compared the Views of Experts of Sports Management and Co-administration Experts on the Development of Small and Medium Sport Enterprises in the Form of Cooperative

نویسندگان [English]

  • Mahtab Naseh 1
  • Kuroush Ghahraman Tabrizi 2
  • Esmaeil Sharifian 2

1

2

چکیده [English]

Today it seems to be necessary to generate innovative ideas in social and economic section to comparative advantage in new business opportunities. Therefore, this study aimed to compared the views of experts of sports management and co-administration experts on the development of small and medium sport enterprises in the form of cooperative, in order to achieve economic and social goals. This research is Descriptive–survey. Statistical society of this research included co-administration experts and masters of faculty physical education in sport management of Iran. The sample was by counting all from the community. The survey was performed through questionnaires that 33 measures were utilized, in which responses were measured by a 5-point Likert-type scale. The conceptual validation of questionnaires is confirmed by experts. The reliability of scales, for co-administration experts 0.91 and for academic experts was 0.94. The results of analyzing data in this research was performed employing repeated analysis of variance test, bounferoni test and Independent t-test in Significant level of ? ?0.05 by SPSS 18. Findings of this research showed no significant deference between co-administration and academic experts, viewpoint. And all of two groups been agree about the importance of supportive-incentive, legal-structure, training, ICT factors and information-cultural factors on the development of small and medium sport enterprises in the form of cooperative.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sport industry
  • Small and Medium Enterprises
  • Sports Cooperatives
  • Social Economic