بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و تحلیل‌رفتگی شغلی معلمان تربیت بدنی استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز، تهران، ایران

2 استادیار، مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز، تهران، ایران

3 استادیار، مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

چکیده

 هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطۀ بین سرمایۀ اجتماعی و تحلیل‌رفتگی معلمان تربیت بدنی استان گیلان است. جامعۀ آماری پژوهش را تمامی معلمان تربیت بدنی استان گیلان (617 نفر) تشکیل می­دهند. نمونۀ آماری براساس جدول مورگان از سه قطب مرکزی، غرب و شرق (287 نفر) استان گیلان انتخاب شدن. نتایج نشان داد که بین ابعاد تحلیل‌رفتگی شغلی و همچنین بین ابعاد سرمایۀ اجتماعی در معلمان تربیت بدنی تفاوت معنا­داری وجود دارد و اولویت در تحلیل‌رفتگی مربوط به کاهش بازده عملکرد و در سرمایۀ اجتماعی مربوط به شهروندی سازمانی است. یافته­ها نشان داد که بین سرمایۀ اجتماعی با تحلیل‌رفتگی شغلی معلمان رابطۀ منفی و معنا­داری وجود دارد و با افزایش میزان سرمایۀ اجتماعی، تحلیل‌رفتگی شغلی این افراد کاهش می­یابد. همچنین ابعاد اعتماد بین‌فردی، اعتماد سازمانی و شهروندی سازمانی مهم‌ترین ابعاد در پیش‌بینی تحلیل‌رفتگی شغلی معلمان تربیت بدنی استان گیلان به‌شمار می­روند. در کل نتایج از این فرضیه حمایت می­کند که سرمایۀ اجتماعی بر کاهش میزان تحلیل‌رفتگی معلمان تربیت بدنی تأثیر معنا­داری دارد.

کلیدواژه‌ها