نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار دانشگاه اصفهان، مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 کارشناس ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

   هدف کلی تحقیق حاضر، ارائۀ مدلی بر مبنای ادبیات تحقیقی در راستای توسعۀ وفاداریِ هواداران به برند تیم‌های لیگ برتر فوتبال ایران است.  تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت از نوع تحقیقات توصیفی-پیمایشی است که به‌صورت میدانی انجام گرفته است. جامعۀ آماری تحقیق هواداران تیم‌های پرطرفدار لیگ برتر ایران (تراکتورسازی، استقلال، سپاهان، پرسپولیس و شاهین بوشهر) در یازدهمین دورۀ لیگ برتر سال 91-90 بودند. با توجه به عدم دسترسی به آمار دقیق و قابل اطمینان از تعداد هواداران تیم‌‌‌های مورد نظر، تعداد نمونۀ آماری از طریق فرمول کوکران، 382 نفر ارزیابی شد، که در نهایت 420 پرسشنامه در بین هوادارانی که به‌صورت هدفمند در دسترس انتخاب شده بودند، توزیع و 409 پرسشنامه قابل بررسی و تحلیل ارزیابی شد. ابزار گردآوری تحقیق با اقتباس از پرسشنامه‌های وفاداریِ نگرشی گلادن و فانک (2001)، وفاداریِ رفتاری فینک و همکاران (2003)، جذابیت هویتِ آهرن و همکاران (2005)، همذات‌پنداریِ تیم-هوادار میل و آشفورث (2003 ) و پرسشنامۀ هویت تیمیِ کو (2009) تدوین شد. به‌طور کلی این پرسشنامه شامل پنج بخش و ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و در مجموع شامل 34 سؤال است. روایی صوری براساس نظرهای پانزده نفر از محققان حوزۀ مدیریت و بازاریابی ورزشی انجام گرفت و براساس آزمون کندال روایی محتوایی پرسشنامه 79/0 محاسبه شد. مقدار پایایی نیز براساس آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 86/0 به‌دست آمد. برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای 18SPSS و PLS استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که ابعاد هویت تیمی تأثیر معناداری بر جذابیت هویت ندارد؛ جذابیت هویت تأثیر مثبت و معناداری بر همذات‌پنداری هوادار-تیم نشان داد (695/0 (β =؛ همذات‌پنداری هوادار-تیم تأثیر مثبت و معناداری بر وفاداری نگرشی (655/0(β =  داشت؛ وفاداری نگرشی نیز تأثیر مثبت و معناداری بر وفاداری رفتاری نشان داد (727/0(β = .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Providing a model for developing football teams’ brand loyalty of pro league in IRAN by applying SEM

نویسندگان [English]

  • Akbar Jaberi 1
  • Mohammad Soltan Hosseini 2
  • Masoud Nederian 2
  • javad khazaei pool 3

چکیده [English]

The aim of the current study was to provide a model for development of Teams' brand loyalty among fans of football premier league in Iran, based on literature review. The study was a descriptive-survey research and a practical one. Research population involved the fans of football teams that were famous for having eager fans in football premier league in Iran in season of 1390-91. Based on a pilot study a sample of(n=382) was found to be proper for this study, and finally 420 questionnaire were distributed among fans who were selected through purposive available sampling, that among them, 409 questionnaires were found to be valid and measurable. The research tool was adapted from Gladen and Funk (2001) Atittudinal Loyalty, Fink et al (2003) Behavioral loyalty, Ahearn et al (2005) Identity attractiveness, Mael and Ashforth (2003) Fan-team identification, and Koo (2009) Team identity questionnaires. The questionnaire composed of 5 parts as well as demographic part, that totally involved 34 items. Questionnaire's face validity was investigated according to 15 sport and marketing scholars’ comments, and questionnaire's content validity was found to be 0/79. The questionnaire's total reliability was also found to be %86 according to Choronbach’s alpha. SPSS18 and PLS were used for data analysis. According to research findings the dimensions of Team identity had no positive and significant effect on Identity attraction; Identity attraction had a positive and significant effect on Fan-team identification (? = 0/695); Fan-team identification had a positive and significant effect on Attitudinal loyalty (? = 0/655); and finally Attitudinal loyalty had a positive and significant effect on Behavioral loyalty (? = 0/727).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Football fans
  • Fan-team identification
  • Team identity
  • Brand Loyalty
  • Football pro league