نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد دانشگاه تهران، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی ارتباط شادکامی و تعهد سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران است. جامعۀ تحقیق، تمامی کارکنان وزارت ورزش و جوانان کشور به تعداد 914 نفر بودند، که از این میان 295 نفر، به‌عنوان نمونۀ تحقیق انتخاب ­شدند. جمع­آوری اطلاعات از طریق پرسشنامۀ شادکامی آکسفورد (OHQ) و تعهد سازمانی آلن و می­یِر (OCQ) انجام گرفت. ضرایب پایایی این پرسشنامه‌ها را تحقیقات داخلی و خارجی تأیید کرده‌اند. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامۀ شادکامی 93/0 و برای پرسشنامۀ تعهد سازمانی 84/0 گزارش شده است. برای تعیین توزیع داده­ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف و برای تعیین همبستگی بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده­ شد. بررسی ارتباط بین شادکامی و تعهد سازمانی، میزان همبستگی (782/0P=) را در سطح معناداری (01/0≤  P) نشان داد که بیانگر معناداری رابطۀ شادکامی و تعهد سازمانی است. همچنین ارتباط بین شادکامی و اجزای تعهد سازمانی، میزان همبستگی (813/0P=) بین شادکامی و جزء عاطفی و میزان همبستگی (607/0P=) را بین شادکامی و جزء هنجاری، در سطح معناداری 01/0 P نشان می‌دهد. این در حالی است که رابطۀ معناداری بین شادکامی و تعهد مستمر مشاهده نشد. بر پایۀ یافته­های پژوهش، تلاش سازمان­ها برای ارتقای روحیۀ کارکنان و افزایش شادکامی آنان، دلبستگی به سازمان و تلاش آنان برای بهبود عملکرد سازمان را افزایش خواهد داد. بر این اساس، به‌کارگیری راهکارهایی برای افزایش شادکامی کارکنان سازمان، می­تواند سبب افزایش تعهد سازمانی و عملکرد بهینۀ سازمان شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between happiness and organizational commitment, staff of the Ministry Of Youth and Sports of the Islamic Republic of IRAN

نویسندگان [English]

  • Iman Nastaran. Boroujeny 1
  • Hasan Asadi 2

1

2

چکیده [English]

The purpose of this study is study the relationship between happiness and organizational commitment in staff of Youth and Sports Ministry of the Islamic Republic of Iran. Research community, staff of Youth and Sports Ministry were 914. (n=914). Among which, 295 persons were selected as samples. Information collected by the Oxford Happiness Questionnaire (OHQ) and Meyer and Allen's organizational commitment (OCQ). Reliability coefficient of the questionnaire is approved by domestic and foreign research. Cronbach's alpha coefficient of Happiness questionnaire was (0/93) and organizational commitment questionnaire has been reported by (0/84). Kolmogorov-Smirnov test was used to determine the distribution of the data and Pearson's correlation coefficient was used to determine the correlation between variables. Study of relationship between happiness and organizational commitment showed correlation (P=0/782) at a significant level (P?0/01) that indicate the relationship between organizational commitment and happiness is significant. Also, the relationship between happiness and components of organizational commitment show correlation (P=0/813) between happiness and emotional component and the correlation (P=0/607) between happiness and the normative in significance level (P?0/01). However, a significant relationship was not found between happiness and continuance commitment. Based on results of this study the effort of organizations to improve employee morale and increase their happiness will increase attachment to the organization and their efforts to improve agency performance. Accordingly, employing strategies to increase the happiness of the employees can increase organizational commitment and optimized organizational performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Commitment
  • Iran
  • Happiness
  • Youth and Sports Ministry