نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، البرز، ایران

2 کارشناس ارشد گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکاه آزاد اسلامی واحد کرج، البرز، ایران

چکیده

 هدف این تحقیق بررسی رابطۀ علی منبع کنترل و اخلاق سازمانی با رضایت شغلی و ارائۀ مدلی برای محیط کار در معلمان تربیت بدنی استان البرز بود. نمونۀ آماری این تحقیق 300 نفر از معلمان تربیت بدنی بودند که به روش نمونه‌گیری تصادفی مرحله‌ای انتخاب شدند. از پرسشنامه‌های رضایت شغلی ویسوکی و کروم (1994)، اخلاق سازمانی چی کو (2001) و سنجش مرکز کنترلی برگر (1986) برای اندازه‌گیری متغیر‌های تحقیق استفاده شد.اطلاعات پرسشنامه‌ها از طریق تحلیل مسیر با استفاده از نرم‌افزار آموس 16 تحلیل شد. به‌منظور بررسی اثر مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای تحقیق، ابتدا مدلی براساس مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق طراحی شد. مدل تأییدشدۀ تحلیل مسیر رابطۀ علی متغیرهای تحقیق نشان داد که رابطۀ کنترل بیرونی با اخلاق سازمانی معنادار و معکوس و رابطۀ کنترل درونی با اخلاق سازمانی، مستقیم و معنادار است. علاوه‌بر این، رابطۀ اخلاق سازمانی با رضایت شغلی معنادار و مثبت گزارش شد. نتایج یکسانی در مورد معلمان مرد و زن نیز به‌دست آمد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Causal Relationship between Locus of Control and Organizational Ethic with Job Satisfaction: presenting a Model for workplace

نویسندگان [English]

  • Parivash Nourbakhsh 1
  • Mehri Rashedi 2

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the causal relationship between locus of control and organizational ethic with job satisfaction and present a final model in workplace for physical education teachers in Alborz province, Iran. A total of 300 teachers were selected through stratified random sampling.The instruments used in the study were 3 questionnaires of Wysocki and Kromm Job Satisfaction (1994), Organizational Ethic of Chy koh (2001), Locus of Control Scale developed by Burger (1986). Data from the questionnaires were analyzed using AMOS-16 and SPSS19 software. The results of final model showed that there was a negative and significant relationship between the variables of organizational ethic and external locus of control. There was a positive and significant relationship between job satisfaction and organizational ethic. Similarly, the relationship between organizational ethic and internal locus of control was positive and significant. Same results were obtained for male and female teachers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Locus of control
  • Job satisfaction
  • Organizational Ethic