رابطۀ علی بین منبع کنترل و اخلاق سازمانی با رضایت شغلی: ارائۀ مدلی برای محیط کار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، البرز، ایران

2 کارشناس ارشد گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکاه آزاد اسلامی واحد کرج، البرز، ایران

چکیده

 هدف این تحقیق بررسی رابطۀ علی منبع کنترل و اخلاق سازمانی با رضایت شغلی و ارائۀ مدلی برای محیط کار در معلمان تربیت بدنی استان البرز بود. نمونۀ آماری این تحقیق 300 نفر از معلمان تربیت بدنی بودند که به روش نمونه‌گیری تصادفی مرحله‌ای انتخاب شدند. از پرسشنامه‌های رضایت شغلی ویسوکی و کروم (1994)، اخلاق سازمانی چی کو (2001) و سنجش مرکز کنترلی برگر (1986) برای اندازه‌گیری متغیر‌های تحقیق استفاده شد.اطلاعات پرسشنامه‌ها از طریق تحلیل مسیر با استفاده از نرم‌افزار آموس 16 تحلیل شد. به‌منظور بررسی اثر مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای تحقیق، ابتدا مدلی براساس مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق طراحی شد. مدل تأییدشدۀ تحلیل مسیر رابطۀ علی متغیرهای تحقیق نشان داد که رابطۀ کنترل بیرونی با اخلاق سازمانی معنادار و معکوس و رابطۀ کنترل درونی با اخلاق سازمانی، مستقیم و معنادار است. علاوه‌بر این، رابطۀ اخلاق سازمانی با رضایت شغلی معنادار و مثبت گزارش شد. نتایج یکسانی در مورد معلمان مرد و زن نیز به‌دست آمد.

کلیدواژه‌ها