نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکدۀ کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت روزافزون کارآفرینی و نقش مهم آن در اشتغال دانشجویان، در تحقیق حاضر تأثیر هوش هیجانی بر قصد کارآفرینانۀ دانشجویان بررسی می‌شود. بر این اساس مدل طراحی شد و ازطریق  مدل‌یابی معادلات ساختاری (SEM) در میان دانشجویان مقطع لیسانس دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه تهران مورد سنجش قرار گرفت. براساس یافته‌های این تحقیق هوش هیجانی بر قصد کارآفرینانۀ دانشجویان تأثیر دارد. ازاین‌رو از آنجا که هوش هیجانی قابل آموزش و پرورش است، می‌توان از آن به‌منظور پرورش قصد کارآفرینانۀ دانشجویان و در نتیجه افزایش نرخ کارآفرینی در میان آنان استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between emotional intelligence and entrepreneurial intention of students

نویسندگان [English]

  • Abdolah Ahmadi Kafeshani 1
  • Ali Nazemi 2

1

2

چکیده [English]

Given the increasing importance of entrepreneurship and its important role in students’ employment, this study was conducted to examine the effect of Emotional Intelligence on students' entrepreneurial intentions. A model was developed and was tested among undergraduate students of Physical Education faculty of Tehran University. The model was tested by using the Structural Equation Modeling (SEM) technique. Based on the findings of this research, Emotional intelligence dimensions have positive effects on entrepreneurial intentions of students. Since Emotional intelligence can be educated and we can develop it, so it can be an important factor in the development of students' entrepreneurial intentions and entrepreneurship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional intelligence
  • Structural Equation Modeling
  • Entrepreneurial intentions
  • SEM