بررسی ارتباط هوش هیجانی با قصد کارآفرینانه مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی تربیت بدنی دانشگاه تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکدۀ کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت روزافزون کارآفرینی و نقش مهم آن در اشتغال دانشجویان، در تحقیق حاضر تأثیر هوش هیجانی بر قصد کارآفرینانۀ دانشجویان بررسی می‌شود. بر این اساس مدل طراحی شد و ازطریق  مدل‌یابی معادلات ساختاری (SEM) در میان دانشجویان مقطع لیسانس دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه تهران مورد سنجش قرار گرفت. براساس یافته‌های این تحقیق هوش هیجانی بر قصد کارآفرینانۀ دانشجویان تأثیر دارد. ازاین‌رو از آنجا که هوش هیجانی قابل آموزش و پرورش است، می‌توان از آن به‌منظور پرورش قصد کارآفرینانۀ دانشجویان و در نتیجه افزایش نرخ کارآفرینی در میان آنان استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها