نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، مدیریت ورزشی، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی، مدیریت ورزشی، تهران، ایران

3 استادیار، دانشگاه علامه طباطبایی، مدیریت ورزشی، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری، مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

هدف این تحقیق، ارزشیابی میزان تحقق اهداف آموزشی کارشناسی ارشد تربیت ­­بدنی بر موفقیت شغلی دانش­آموختگان شاغل است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است و جامعۀ آماری پژوهش کلیۀ دانش‌آموختگان شاغل سال­های 1374 به بعد بودند. ابزار پژوهش پرسشنامۀ محقق‌ساخته بود که بعد از تعیین روایی توسط متخصصان ورزشی، پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 89/0 به‌دست آمد. برای تجزیه‌وتحلیل داده­ها از آزمون­های کولموگروف- اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، اسپیرمن، خی دو و فریدمن استفاده شد. نتایج نشان داد که بین نقش آموزش­های نظری و موفقیت شغلی دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد تربیت بدنی رابطۀ مثبت و معنا­دار وجود دارد (01/0= P و 598/0=r)؛ بین نگرش دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد تربیت بدنی از تناسب گرایش‌های تحصیلی و شغل آنان تفاوت معنا­دار وجود دارد (001/0=(P؛ و بین رضایت دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد تربیت بدنی از ویژگی­های آموزشی (دروس تخصصی، پایه، اختیاری) با موفقیت شغلی تنها در گرایش فیزیولوژی در دروس پایه (558/0=r و 038/0= P)، تکنیک­های آزمایشگاهی و پایان­نامه رابطۀ مثبت و معنا­دار مشاهده شد (589/0= r و 027/0= P). یافته­های این پژوهش نشان داد که برای موفقیت شغلی دانش­آموختگان بهتر است به آموزش­های نظری و در کنار آن دروس عملی مربوط به هر گرایش توجه ویژه شود. همچنین دانش­آموختگان میزان تناسب گرایش تحصیلی خود را با نیازهای بازار کار حدود 73 درصد عنوان کردند. در نتیجه لازم است محتوای دروس به‌منظور موفقیت در شغل، مطابق با نیازهای بازار کار طراحی شود تا انگیزۀ لازم به‌منظور تولید علم، خلاقیت و کارآفرینی در دانشجویان تقویت و زمینه برای توسعۀ ورزش کشور فراهم شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating the Extent of Achieving Educational Aims of Physical Education M.A. on ‎Occupational Success for Occupied Graduates

نویسندگان [English]

  • Sohiela Shoja 1
  • Javad Shahlaee 2
  • Habib Honari 3
  • Zeinab Mondalizade 4

1

2

3

4

چکیده [English]

The aim of the present research is to examine the evaluation of the extent of achieving ‎educational aims of Physical Education M.A. on occupational success for occupied graduates. ‎The present research method is descriptive and the statistical community for the research is ‎comprised of all the graduates in 1991 and further, who had jobs. The scale for measuring the ‎research was questionnaire. In this research descriptive statistics and also perceptive statistics ‎such as Kolomogorov- Smoirmov, Spearman, and Pierson Correlation Coefficients, Chi square ‎and Friedman test was used. The achieved results from this research demonstrated that there is a ‎meaningful and positive relation among the role of perceptive educations and occupational ‎success for graduates of Physical Education M.A. (r=0.598 and p=0.01); there is meaningful ‎difference among the perception of Physical Education M.A. Graduates to educational ‎tendencies and their jobs (p=0.01); there is meaningful and positive relation among the ‎satisfaction of Physical Education M.A. Graduates from educational characteristics – ‎specializing, basic and optional – with occupational success only in physiology tendency in basic ‎subjects (p=0.038 and r=0.558), laboratory techniques and thesis (p=0.027 and r=0.589). So ‎occupational success for graduates should be an exclusive attention towards theoretical ‎educations and beside that, there should be practical subjects regarding to any tendency.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Theoretical Trainings
  • Evaluation
  • Physical Education M.A
  • Occupational Success
  • ‎Educational Aims
  • Graduates