ارزشیابی میزان تحقق اهداف آموزشی کارشناسی ارشد تربیت بدنی بر موفقیت شغلی دانش آموختگان شاغل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، مدیریت ورزشی، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی، مدیریت ورزشی، تهران، ایران

3 استادیار، دانشگاه علامه طباطبایی، مدیریت ورزشی، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری، مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

هدف این تحقیق، ارزشیابی میزان تحقق اهداف آموزشی کارشناسی ارشد تربیت ­­بدنی بر موفقیت شغلی دانش­آموختگان شاغل است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است و جامعۀ آماری پژوهش کلیۀ دانش‌آموختگان شاغل سال­های 1374 به بعد بودند. ابزار پژوهش پرسشنامۀ محقق‌ساخته بود که بعد از تعیین روایی توسط متخصصان ورزشی، پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 89/0 به‌دست آمد. برای تجزیه‌وتحلیل داده­ها از آزمون­های کولموگروف- اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، اسپیرمن، خی دو و فریدمن استفاده شد. نتایج نشان داد که بین نقش آموزش­های نظری و موفقیت شغلی دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد تربیت بدنی رابطۀ مثبت و معنا­دار وجود دارد (01/0= P و 598/0=r)؛ بین نگرش دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد تربیت بدنی از تناسب گرایش‌های تحصیلی و شغل آنان تفاوت معنا­دار وجود دارد (001/0=(P؛ و بین رضایت دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد تربیت بدنی از ویژگی­های آموزشی (دروس تخصصی، پایه، اختیاری) با موفقیت شغلی تنها در گرایش فیزیولوژی در دروس پایه (558/0=r و 038/0= P)، تکنیک­های آزمایشگاهی و پایان­نامه رابطۀ مثبت و معنا­دار مشاهده شد (589/0= r و 027/0= P). یافته­های این پژوهش نشان داد که برای موفقیت شغلی دانش­آموختگان بهتر است به آموزش­های نظری و در کنار آن دروس عملی مربوط به هر گرایش توجه ویژه شود. همچنین دانش­آموختگان میزان تناسب گرایش تحصیلی خود را با نیازهای بازار کار حدود 73 درصد عنوان کردند. در نتیجه لازم است محتوای دروس به‌منظور موفقیت در شغل، مطابق با نیازهای بازار کار طراحی شود تا انگیزۀ لازم به‌منظور تولید علم، خلاقیت و کارآفرینی در دانشجویان تقویت و زمینه برای توسعۀ ورزش کشور فراهم شود.

کلیدواژه‌ها