نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، بررسی ویژگی‌های شغلی داوران فوتبال ایران براساس مدل ویژگی­های شغل (JCM) بود. جامعۀ آماری پژوهش، 172 نفر از داوران و کمک‌داوران شاغل در لیگ برتر و دستۀ اول فوتبال کشور تشکیل بودند. نمونۀ آماری برابر با جامعۀ آماری انتخاب شد که در مجموع نظرهای 157 داور (91 درصد) بررسی شد. ابزار جمع­آوری اطلاعات پرسشنامۀ ویژگی‌های شغلی جاکو (2004) با مقیاس هفت ارزش لیکرتی بود که روایی صوری و محتوایی آن را 12 نفر از استادان صاحب‌نظر دانشگاهی و داوران فوتبال بازبینی کردند و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ تأیید شد (91/0 =r ). از طریق روش حداقل مجذورات بخشی (PLS)، مدل پژوهش ارزیابی شد. نتایج نشان داد که تنوع مهارت (33/0R2= )، اهمیت وظیفه (26/0R2= )، استقلال (12/0R2= )، پردازش اطلاعات (16/0R2= ) و بازخورد (32/0R2= ) تأثیرات معنا­داری بر حالات روانی مربوط به خود داشتند. از طرف دیگر، بهترین حالت روانی برای پیش­بینی پیامدهای نگرشی و رفتاری، حالت روانی معنا­دار بودن کار بود (05/0P≤). با توجه به اینکه هیچ‌کدام از حالات روانی سبب رضایت کلی داوران از شغل آنها نشد، به‌نظر می‌رسد که بررسی متغیرهای میانجی دیگری در مدل ویژگی‌های شغلی داوران فوتبال ضروری است. به‌طور کلی، پیامدهای نگرشی و رفتاری داوران فوتبال اغلب از طریق ویژگی‌های شغلی تنوع مهارت و اهمیت وظیفه و معنا‌دار بودن کار تحقق می‌یابند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An empirical study of job characteristics model in sport settings: Evidences from the soccer referees

نویسندگان [English]

  • Rahim Ramazani 1
  • Mohsen Loghmani 2
  • Hosein Poorsoltani Zarandi 3

چکیده [English]

The purpose of the present study was to explore of job characteristics among Iranian soccer referees based on Job Characteristics Model (JCM). The statistical society was selected from soccer referees in premier league and A-league. The statistical samples were chosen equal to the statistical society; therefore 157 elite soccer referees were examined. The data were collected by a seven-point Likert scale Jacko’s questionnaire (2004) which its content and face validity was confirmed by 12 university expert and soccer referees and Cronbach’s Alpha coefficient was used to test the reliability (r = .91). To compare and modeling the core job characteristics of soccer referees, Mauchly’s W, Huynh-feldt tests and Partial Least Squares (PLS) were used. Results show that characteristics of skill variety (.79), specialization (.77), feedback from job (.62), process information (.61), autonomy (.53), task significant (.50), problem solving (.27), had significant effects on core job characteristics among soccer referees, respectively. Given that criteria psychological states did not have any effects on general satisfaction, it seems that other mediator variables are needed for JCM of soccer referees. On the whole, attitudinal and behavioral outcomes of soccer referees mainly achieved through characteristics of skill variety and task significant, and psychological state of meaningfulness of the work.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job Characteristics Model
  • soccer referees
  • Problem solving
  • Keywords: task significant
  • skill variety
  • work meaningfulness