دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 5-214 
3. رابطة فناوری اطلاعات و مدیریت دانش در فدراسیون های ورزشی

صفحه 55-73

یزدان سبحانی؛ حبیب هنری؛ جواد شهلایی؛ علیرضا احمدی


5. مقایسة وفاداری مشتریان باشگاه های ورزشی خصوصی و دولتی شهر تهران

صفحه 95-108

مجید جلالی فراهانی؛ احمد محمودی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ آرام مرادی


7. بررسی موانع اقتصادی اثرگذار بر جذب سرمایه گذاری خارجی در صنعت فوتبال جمهوری اسلامی ایران

صفحه 129-147

جواد مرادی چالشتری؛ محمدرضا مرادی؛ سهیلا نوروزیان قهفرخی؛ اکرم جعفری


8. طراحی و تدوین راهبرد توسعة ورزش همگانی استان کرمان

صفحه 149-172

محمود گودرزی؛ عبدالمهدی نصیرزاده؛ ابوالفضل فراهانی؛ مریم وطن دوست


9. ارتباط بین سبک های رهبری مربیان و رضایتمندی جودوکاران نخبة ایران

صفحه 173-190

رسول نوروزی سیدحسینی؛ هاشم کوزه چیان؛ حبیب هنری؛ ابراهیم نورزوی سیدحسینی