نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور تهران

2 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

3 کارشناس ارشد دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی رابطة فناوری اطلاعات و مدیریت دانش در فدراسیون­های ورزشی است. روش تحقیق پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعة آماری تحقیق کلیة فدراسیون­های ورزشی بودند که 12 فدراسیون (7 فدراسیون انفرادی و 5 فدراسیون تیمی) به­عنوان نمونه انتخاب شدند. تعداد کارکنان فدراسیون­های منتخب 378 نفر بود که براساس جدول مورگان و روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای 191 نفر به­عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه­گیری پرسشنامة فناوری اطلاعات فتحی (1389)، مدیریت دانش عسگری (1384) دو ضریب اعتبار آنها از طریق آلفای کرونباخ به­ترتیب 85/0، 79/0 به­دست آمد. از روش­های آمار توصیفی به­منظور طبقه­بندی نمره­های خام و ترسیم جداول و نمودارها و از آمار استنباطی (آزمون کلوموگروف – اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یکطرفه و تحلیل رگرسیون چندگانه) به­منظور بررسی فرضیة تحقیق استفاده شد. نتایج نشان می­دهد که بین مؤلفه­های فناوری اطلاعات و مدیریت دانش در فدراسیون­های ورزشی منتخب رابطة مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین ضرایب رگرسیون چندگانه حاکی از آن است که مؤلفه­های فناوری اطلاعات پیش­بینی­کنندة معناداری برای مدیریت دانش هستند. به­نظر می­رسد تجهیز فدراسیون­های ورزشی به فناوری­های روز دنیا و ایجاد امکان آشنایی و کار با این فناوری­ها برای کارکنان این سازمان­ها می­تواند چرخة گردش دانش در بخش­های مختلف سازمان را تسهیل کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Information Technology and Knowledge Management in Sports Federations

نویسندگان [English]

  • Yazdan Sobhani 1
  • Habib Honari 2
  • Javad Shahlai 2
  • Alireza AHMADI 3

1 Ph.D. Student Tehran Payam Noor University

2 Ph.D Allame Tabatabai University

3 M.Sc Allame Tabatabai University

چکیده [English]

The present study aimed to examine the relationship between information technology and knowledge management in sports federations. The research method was correlation and survey. The statistical population included all sport federations and the sample consisted of 12 federations (7 individual federations and 5 team federations). Out of 378 employees from the selected sport federations, 191 employees were selected as the sample by random sampling proportional method. Fathi (1389) information technology questionnaire and Askari (1384) knowledge management questionnaire were used to collect data. Their reliability was calculated by Cronbach’s alpha coefficient as r=0.85, r=0.79 respectively. Descriptive statistics was used to rank data and draw tables and graphs and inferential methods (K-S test, Pearson correlation coefficient, one–way analysis of variance and multivariate regression analysis) were used to examine research hypotheses. The results showed a positive and significant relationship between information technology and knowledge management components in the selected sports federations. The result of multivariate regression analysis showed that components of information technology were significant predictors of knowledge management. It seems that to equip sports federations with modern technologies and to provide facilities for employees to work with them can facilitate the flow of knowledge in various parts of organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Technology
  • Knowledge Management
  • Sport Federation
  • Employees