رابطة فناوری اطلاعات و مدیریت دانش در فدراسیون های ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور تهران

2 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

3 کارشناس ارشد دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی رابطة فناوری اطلاعات و مدیریت دانش در فدراسیون­های ورزشی است. روش تحقیق پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعة آماری تحقیق کلیة فدراسیون­های ورزشی بودند که 12 فدراسیون (7 فدراسیون انفرادی و 5 فدراسیون تیمی) به­عنوان نمونه انتخاب شدند. تعداد کارکنان فدراسیون­های منتخب 378 نفر بود که براساس جدول مورگان و روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای 191 نفر به­عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه­گیری پرسشنامة فناوری اطلاعات فتحی (1389)، مدیریت دانش عسگری (1384) دو ضریب اعتبار آنها از طریق آلفای کرونباخ به­ترتیب 85/0، 79/0 به­دست آمد. از روش­های آمار توصیفی به­منظور طبقه­بندی نمره­های خام و ترسیم جداول و نمودارها و از آمار استنباطی (آزمون کلوموگروف – اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یکطرفه و تحلیل رگرسیون چندگانه) به­منظور بررسی فرضیة تحقیق استفاده شد. نتایج نشان می­دهد که بین مؤلفه­های فناوری اطلاعات و مدیریت دانش در فدراسیون­های ورزشی منتخب رابطة مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین ضرایب رگرسیون چندگانه حاکی از آن است که مؤلفه­های فناوری اطلاعات پیش­بینی­کنندة معناداری برای مدیریت دانش هستند. به­نظر می­رسد تجهیز فدراسیون­های ورزشی به فناوری­های روز دنیا و ایجاد امکان آشنایی و کار با این فناوری­ها برای کارکنان این سازمان­ها می­تواند چرخة گردش دانش در بخش­های مختلف سازمان را تسهیل کند.

کلیدواژه‌ها