نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد

2 کارشناس ارشد دانشگاه یزد

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطة میان احساس امنیت، اعتماد، هنجارهای اجتماعی، شبکه­های اجتماعی و مشارکت در فعالیت­های اجتماعی، به­عنوان مؤلفه­های اساسی مرتبط با سرمایة اجتماعی و مشارکت ورزشی در میان نوجوانان دانش­آموز شهر یزد است. جامعة آماری پژوهش، نوجوانان دانش­آموز (17 – 14 سال) شهر یزد هستند که 382 نفر از آنان به­عنوان نمونة آماری با روش نمونه­گیری خوشه­ای چندمرحله­ای و به­صورت تصادفی انتخاب شدند. به­منظور گردآوری داده­ها از پرسشنامة سرمایه اجتماعی و مشارکت ورزشی استفاده شد. براساس نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندمتغیره، در بین نوجوانان دانش­آموز پسر، متغیرهای شبکه­های اجتماعی و احساس امنیت بیشترین مقدار از واریانس مشارکت در فعالیت ورزشی را تبیین می­کنند. این در حالی است که در نوجوانان دانش­آموز دختر، تنها متغیر شبکه­های اجتماعی بیشترین مقدار از واریانس متغیر مورد بررسی (مشارکت در فعالیت ورزشی) را تبیین می­کند. در نتیجه­گیری کلی، یافته­های پژوهش نشان داد آن دسته از نوجوانان دانش­آموز پسری که به مشارکت اجتماعی علاقة بیشتری از خود نشان می­دهند، در مقایسه با نوجوانان دانش­آموز دختر، به فعالیت­های فوق برنامه (فعالیت­های ورزشی) توجه بیشتری دارند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Examination of the Relationship between Components of Social Capital and Physical Activity Participation among Adolescents

نویسندگان [English]

  • Mehraban Parsamehr 1
  • Mastaneh Belgoorian 2
  • Mohsen Saeidi Madani 1

1 Ph.D Yazd University

2 M.Sc Yazd University

چکیده [English]

This paper aimed to investigate the relationship between components of social capital (security, trust, social norms, social networks and participation in social activities) and physical activity participation among the adolescent students in Yazd city. The statistical population of the study included adolescent students (14-17 years old) from Yazd city. 382 adolescents were randomly selected through multistage cluster sampling. Data are gathered by social capital and physical activity participation questionnaires. Results of multivariate regression analysis showed that for boys, the components of social networks and security explained the greatest amount of variance of participation in physical activity while for girls, component of social networks explained the greatest amount of variance of participation in physical activity. Generally, the findings showed that boys who were more interested in social participation pay more attention to physical activities in comparison with female students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social capital
  • Physical Activity Participation
  • Feeling Safe
  • social participation
  • social networks