نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناس ارشد دانشگاه تهران

3 استادیار دانشگاه تهران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی و مقایسة وفاداری مشتریان مجموعه­های ورزشی دولتی و خصوصی شهر تهران با روش توصیفی و از نوع پیمایشی و به شکل میدانی انجام گرفت. جامعة آماری، مشتریان مجموعه­های ورزشی شهر تهران با حداقل شش ماه سابقة فعالیت ورزشی بودند که براساس نمونه­گیری خوشه­ای از بین مناطق 22گانة شهر تهران، 4 منطقه به­صورت تصادفی انتخاب شدند و بعد از شناسایی مجموعه­های ورزشی دولتی و خصوصی مناطق منتخب، 10 باشگاه دولتی و 10 باشگاه خصوصی انتخاب و از هر باشگاه 20 نفر به­صورت تصادفی انتخاب شدند. از 400 پرسشنامة توزیعی، بعد از جدا کردن پرسشنامه­های مخدوش، 386 پرسشنامه قابل استفاده بود. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامة محقق­ساخته با اعتبار 88/0 استفاده شد. اطلاعات با استفاده از آزمون  مستقل و تحلیل عاملی تجزیه­وتحلیل شد. نتایج نشان داد از دیدگاه مشتریان، بین دقت در انتخاب برند، هزینة تغییر، رضایتمندی و وفاداری تفاوت معناداری وجود ندارد (05/0 P>)، ولی تفاوت بین کیفیت خدمات در باشگاه­های ورزشی دولتی و خصوصی معنادار بود‌ (05/0 P<). باتوجه به نتایج پژوهش می­توان گفت از دید مشتریان ارائة کیفیت خدمات مطلوب به­عنوان یکی از مؤلفه­های وفاداری، اهمیت بیشتری نسبت به دیگر مؤلفه­ها دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Comparison of Customers' Loyalty in Private and Public Sport Clubs of Tehran

نویسندگان [English]

  • Majid Jalali Farahani 1
  • Ahmad Mahmoodi 2
  • Ebrahim Alidoost Ghahfarokhi 3
  • Aram MORADI 2

1 Ph.D University of Tehran

2 M.Sc Student University of Tehran

3 Ph.D University of Tehran

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate and to compare customers' loyalty in private and public sport clubs of Tehran with a descriptive survey and field method. The statistical population of the study included customers of sport clubs in Tehran who had participated in sport activities for at least 6 months. Based on cluster sampling method, 4 regions out of 22 regions from Tehran were randomly selected; then, 10 private clubs and 10 public clubs from these regions were selected; then, 200 subjects from each club were randomly selected. A researcher–made questionnaire with 0.88 reliability was used to collect data. 400 questionnaires were distributed among the subjects and finally 386 questionnaires were collected. Data were analyzed with factor analysis and independent sample t test. The results showed no significant difference in brand selection, change costs, satisfaction and loyalty from customers' viewpoint (P>0.05), but a significant difference was observed in service quality between private and public sport clubs (P˂0.05). It can be concluded that the most important factor in customers' loyalty was service quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customers' Loyalty
  • Sport Club
  • Private
  • Public