دوره و شماره: دوره 5، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 1-207 
2. شناسایی شاخص ها و استانداردهای ایمنی سالن ها و اماکن ورزشی

صفحه 21-36

مسعود نادریان جهرمی؛ حسین پورسلطان زرندی؛ الهام روحانی


4. ارتباط بین انگیزه ها با رضایتمندی گردشگران پیست های اسکی استان تهران

صفحه 53-69

علی بنسبردی؛ میثم رحیمی زاده؛ حسن اسدی؛ احمد محمودی


10. رابطة بین مؤلفه های هوش سازمانی و فرهنگ سازمانی در ا دارة کل و ادارات تربیت بدنی آذربایجان شرقی

صفحه 175-189

محمد رسول خدادادی؛ میر محمد کاشف؛ میر حسن سید عامری؛ معصومه اعلمی کشکی