نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر کرد

2 استادیار دانشگاه شهر کرد

3 کارشناس ارشد دانشگاه مازندران

4 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی شهر کرد

چکیده

هدف از این تحقیق پرداختن به موانع اقتصادی اثرگذار بر جذب سرمایه­گذاری­های خارجی در صنعت فوتبال ایران است. جامعة آماری تحقیق را کلیة مدیران عامل و اعضای هیأت مدیرة باشگاه­های لیگ برتر، اعضای هیأت رئیسة فدراسیون فوتبال و مدیران سابق فوتبال ایران (240 = n) تشکیل می­دهند. 148 نفر براساس جدول انتخاب حجم نمونة مورگان به­عنوان نمونة مشخص، و پرسشنامة محقق­ساختة 63 سؤالی که طی یک مطالعة مقدماتی و به روش دلفی تهیه شد، بین آنها توزیع و جمع­آوری شد. روایی پرسشنامه را 14 متخصص تأیید کردند و آلفای کرونباخ، پایایی پرسشنامه را 885/0 نشان داد. تجزیه­وتحلیل آماری یافته­ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی کلوموگروف – اسمیرنوف، همبستگی پیرسون و تحلیل عاملی، صورت پذیرفت. یافته­ها نشان داد بین عامل اقتصادی و جذب سرمایه­گذاری­های خارجی در صنعت فوتبال ایران رابطة مثبت و معناداری وجود دارد و در بین عوامل اثرگذار بر بهبود وضعیت موجود، برحسب مقدار بار عاملی به­دست­آمده خصوصی­سازی و حضور در بازار بورس بیشترین بارعاملی را به­دست آوردند. براساس یافته­های تحقیق، موانع اقتصادی اثرگذار بر جذب سرمایه­گذاری خارجی را به سه دستة کلی می­توان تقسیم کرد: دستة اول موانعی­اند که ریشه در ساختار اقتصادی کشور دارند؛ دستة دوم موانعی که ریشه در ساختار صنعت ورزش کشور دارند؛ دستة سوم موانعی که ریشه در ساختار نهادهای فوتبال دارند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of Economic Barriers Influencing Foreign Investment Attraction in I.R. Iran Football Industry

نویسندگان [English]

  • Javad Moradi Chaleshtari 1
  • Mohammad Reza Moradi 2
  • Soheila Noroozian Ghahfarokhi 3
  • Akram Jafari 4

1 M.Sc Islamic Azad University (Shahrekord Branch)

2 Ph.D University of Shahrekord

3 M.Sc Mazandaran University

4 Ph.D Islamic Azad University (Shahrekord Branch)

چکیده [English]

The aim of this research was to study those economic barriers influencing foreign investment attraction in Iran football industry. The statistical population consisted of all managers and board of directors of the clubs of the premier league, board of directors of football federation and former directors of football (n=240). 148 subjects were selected as the sample by Morgan table and completed a researcher–made (using Delphi method in a pilot study) questionnaire which consisted of 63 items. The validity of the questionnaire was approved by 14 professionals. Reliability of the questionnaire was determined as 0.885 by Cronbach alpha coefficient. Data were analyzed with Kolmogorov–Smirnov test, Pearson correlation coefficient and factor analysis. Results showed a positive and significant relationship between economic factor and foreign investment attraction in Iran football industry. Based on the calculated loading factor, among those factors influencing the improvement of the current situation, privatization and attendance at stock exchange had the highest loading factors. Based on research findings, these barriers could be divided into three general categories: the first group included those barriers rooted in economic structure of the country; the second group consisted of those barriers rooted in the structure of Iran sport industry and the third group consisted of those rooted in the structure of football institutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic barriers
  • Foreign Investment
  • Football industry