نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

4 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف از این تحقیق تعیین ارتباط سبک­های رهبری مربیان با رضایتمندی جودوکاران نخبة ایران بود که با روش تحقیق توصیفی – همبستگی و به­صورت میدانی به اجرا درآمد. جامعة آماری تحقیق کلیة جودوکاران لیگ برتر (162 نفر) بودند. در این تحقیق نمونة آماری براساس جدول حجم نمونه­گیری مورگان 125 جودوکار در نظر گرفته شد. به­منظور جمع­آوری اطلاعات از پرسشنامه­های اطلاعات فردی، مقیاس رهبری در ورزش (95/0 = α) و پرسشنامة رضایتمندی ورزشکاران (94/0 = α) استفاده شد. به­منظور تجزیه­وتحلیل داده­ها از روش آمار توصیفی و در راستای تعیین ارتباط از رگرسیون چندمتغیره استفاده شد.
تجزیه ­و تحلیل داده­ها نشان داد که بین سبک­های رهبری مربیان و رضایتمندی بازیکنان رابطة معناداری (05/0 P<) وجود دارد. همچنین یافته­های تحقیق رابطة مثبت و معنی داری را بین سبک رهبری دموکراتیک با رضایتمندی بازیکنان نشان داد (05/0 ). ولی بین سبک­های رهبری و حمایت اجتماعی، آموزش و تمرین، بازخورد مثبت و استبدادی با رضایتمندی بازیکنان ارتباط معناداری مشاهده نشد (05/0P<). به­طور کلی سبک­های رهبری مربیان عاملی مهم و پیش­بینی­کننده در رضایتمندی ورزشکاران است. ازاین­رو می­توان گفت مربیان می­توانند نقش مهمی در شکل­دهی رضایتمندی در ورزشکاران داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Leadership Styles of Coaches and Satisfaction of Iranian Elite Judo Players

نویسندگان [English]

  • Rasool Norouzi Seyed Hosseini 1
  • Hashem Koozehchian 2
  • Habib Honari 3
  • Ebrahim Norouzi Seyed Hosseini 4

1 Ph.D. Student Tarbiat Modares University

2 Ph.D Tarbiat Modares University

3 Ph.D Allame Tabatabai University

4 M.Sc Shahid Beheshti University

چکیده [English]

The aim of this study was to determine the relationship between leadership styles of coaches and satisfaction of Iranian elite judo players which was carried out by a descriptive – correlation field method. The statistical population of this study consisted of all 162 judo players of premier league in Iran. Statistical sample consisted of 125 judo players based on Morgan sample size table. In order to collect data, demographic questionnaire, Leadership Scale for Sport (α=0.95) and athletes' satisfaction questionnaire (α=0.94) were used. Descriptive methods were used to analyze the data and in order to determine the relationship, a multivariate regression was used. Data analysis showed a significant relationship between the leadership styles of coaches and the players' satisfaction (P<0.05). Also, the findings showed a significant positive relationship between democratic leadership style and the athletes' satisfaction (P<0.05). But, there was no significant relationship between leadership styles of social support, training and instruction positive feedback and authoritarian on the one hand and the satisfaction of the players on the other hand (P˂0.05). Generally, leadership styles of coaches were important predictors of athletes' satisfaction. Hence, it can be stated that coaches can play an important role in forming the athletes' satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • leadership style
  • coaches
  • Satisfaction
  • Judo Players