شماره جاری: دوره 11، شماره 4، زمستان 1398 
1. نقش اعتماد و معنویت در محیط کار بر رفتار تسهیم دانش کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان تهران

صفحه 1-10

امیر قنبرپور نصرتی؛ ناصر بای؛ حسین پورسلطانی زرندی؛ محمد سیاووشی


7. شناسایی عوامل مؤثر برجذب حامیان ورزش قهرمانی( موردمطالعه: استان خراسان شمالی)

صفحه 71-80

هادی باقری؛ باقر مرسل؛ علی فهیمی نژاد؛ امین رشید لمیر


8. تدوین استراتژی های توسعه سلامت با رویکرد فعالیت های بدنی و ورزشی

صفحه 81-90

محمد حسین میرزا راه کوشکی؛ علی زارعی؛ عباس خدایاری


9. شناسایی و رتبه بندی عوامل توسعه ورزش دانشگاه مازندران

صفحه 91-100

مرتضی دوستی؛ ابوالفضل درویشی؛ علی محسنی فر