نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت بازرگانی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

10.22059/jsm.2024.348480.3024

چکیده

این تحقیق باهدف شناسایی مؤلفه‌های بازاریابی هیجانی مؤثر بر رفتار مصرف‌کنندگان پوشاک ورزشی کودکان انجام شد. پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش تحقیق پژوهشی کیفی- کمی محسوب می‌شود. جامعه آماری در بخش کیفی شامل کلیه اسناد علمی در ارتباط با بازاریابی هیجانی مؤثر بر رفتار مصرف‌کننده بود که از بین آن‌ها تعداد 98 سند علمی معتبر به‌صورت هدفمند به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در بخش کمی نیز نمونه آماری شامل 10 نفر از خبرگان حوزه مدیریت بازاریابی بود که به شیوه‌ای هدفمند گزینش شدند. ابزار گردآوری داده‌ها در بخش کیفی شامل فیش‌برداری از نکات مهم و ثبت آن‌ها در فیش‌های گردآوری داده بود و در بخش کمی نیز از پرسشنامه استفاده شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در بخش کیفی از روش تحلیل محتوا به شیوه استقرایی و در بخش کمی برای سطح‌بندی مؤلفه‌های شناسایی‌شده از مدل‌سازی ساختاری- تفسیری، استفاده شد. درمجموع طی فرآیند تحلیل محتوای متون علمی 111 کد اولیه، 12 زیر مقوله و 3 مقوله اصلی برای بازاریابی هیجانی شناسایی شدند. این مؤلفه‌ها با استفاده از مدل‌سازی ساختاری- تفسیری سطح‌بندی شدند که در بالاترین سطح شناخت ارزش‌های مصرفی مخاطبین و ویژگی‌های محصول قرار داشتند که دارای قدرت نفوذ زیاد و وابستگی کم بودند. در پایین‌ترین سطح نیز پیامدهای مثبت و منفی بازاریابی هیجانی قرار داشتند که دارای قدرت نفوذ کم و وابستگی زیاد بودند. به طور کلی صنعت پوشاک ورزشی کودکان می‌توان با برانگیختن ارزش‌های لذت جویانه هنگام خرید، توجه به هنجارهای ذهنی مصرف‌کننده، طراحی هیجانی لباس کودکان با تمرکز بر رنگ و بسته‌بندی ، به خرید تأثیر گذاشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Presenting an effective emotional marketing model on the behavior of children's sportswear consumers using structural-interpretive modeling

نویسندگان [English]

  • Saman Vegdani
  • Shahnaz Nayebzadeh
  • Seyyed Hassan Hataminasab

Department of Business Management, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran

چکیده [English]

This research was conducted with the aim of identifying emotional marketing components that are effective on the behavior of children's sportswear consumers. The research is considered to be applied in terms of purpose, and qualitative-quantitative in terms of research method.The statistical population in the qualitative section included all scientific documents related to emotional marketing effective on consumer behavior, among which 98 valid scientific documents were purposefully selected as a statistical sample.In the quantitative part, the statistical sample included 10 experts in the field of marketing management who were selected in a targeted manner. The data collection tool in the qualitative part included taking slips of important points and recording them in the data collection slips, and a questionnaire was also used in the quantitative part. In total, during the process of content analysis of scientific texts,111 primary codes, 12 subcategories and 3 main categories were identified for emotional evaluation.These components were leveled using structural-interpretive modeling, which were at the highest level of understanding consumer values of the audience and product features that had high influence and low dependence.At the lowest level, there were positive and negative consequences of emotional marketing, which had low influence and high dependence. Between these two, there were other components called linked variables, which in order of effect were: consumer subjective norms, distribution of children's sportswear,

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotional marketing
  • consumer
  • behavior
  • content analysis
  • model