نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 تهران جنوب

2 دانشجوی دکترا دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

10.22059/jsm.2024.364596.3194

چکیده

مقدمه: هدف کلی پژوهش حاضر ارائه پارادایم کیفی خودتوسعه‌ای مدیران ورزش در ایران بود. تحقیق حاضر یک پژوهش کیفی بود که از رویکرد تحلیل تماتیک استفاده شد.

روش پژوهش: جامعۀ آماری این تحقیق را مدیران ارشد وزارت ورزش و جوانان، مدیران کمیتۀ ملی المپیک و پارالمپیک تشکیل دادند که تعداد آن‌ها 11نفر می‌باشد و روش نمونه‌گیری به صورت گلوله برفی و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. پس از انجام مصاحبه کدگذاری انتخابی، محوری و کدهای باز استخراج و سپس پارادایم کیفی تحقیق ارائه شد.

یافته ها: نتایج نشان داد که پارادایم کیفی خود توسعه‌ای در مدیریت کلان ورزش کشور از 4 مقوله (مکانیزم های خودتوسعه ای(شامل دو کد محوری، جانشین پروری، توانمند سازی)، عوامل سازمانی(شامل چهار کد محوری، استراتژی سازمانی، حمایت سازمان، فرهنگ سازمانی، بازخورد شخصی)، عوامل فراسازمانی(دو کد محوری، ارتباطات برون سازمانی و فرهنگ اجتماعی) ، عوامل فردی (شامل سه کد محوری استقلال و ارزشمندی فردی، انگیزه فردی و تعویض اختیار)، می باشد.11 مفهوم ثانویه و 64 مفهوم اولیه تشکیل شد و پاردایم کیفی تحقیق ارائه شد.

نتیجه گیری: با توجه به نتایج مشخص شد اگر سازمان های ورزشی در ایران بتوانند در برنامه های راهبردی و چشم اندازی که برای ورزش تدوین می کنند بخش مدیریت ورزش کشور را در دو بخش مدیران فعال و مدیران آینده به سمت و سوی خودتوسعه ای هدایت کنند و همینطور از مدیران حمایت شود و برنامه های حمایتی برای مدیران ارائه دهند در این حالت مدیران در واقع توانمندتر شده و خودشان را توسعه می دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Self-development of sports managers in Iran and providing a qualitative paradigm

نویسندگان [English]

  • reza nikbaksh 1
  • Mansoureh Tehranchy 2
  • Farideh Sharififar 1

1 south tehran

2 PhD student of Islamic Azad University, South Tehran branch

چکیده [English]

Introduction: The general purpose of the present study was to present a qualitative paradigm of self-development of sports managers in Iran. The current research was a qualitative research that used the thematic analysis approach.

methods: The statistical population of this research was formed by the senior managers of the Ministry of Sports and Youth, the managers of the National Olympic and Paralympic Committee, whose number is 11, and the sampling method continued until the theoretical saturation was reached. After the interviews, selective, central coding, extraction of open codes, then the qualitative research paradigm was presented.

Result: The results showed that the qualitative paradigm of self-development in the macro management of sports in the country consists of 4 categories (self-development mechanisms (including two core codes, succession, empowerment), organizational factors (four core codes, organizational strategy, support organization, organizational culture, personal feedback), extra-organizational factors (two core codes, extra-organizational communication and social culture), individual factors (three core codes of independence and individual worth, individual motivation and substitution of authority). 11 secondary concept and 64 The initial concept was formed and the qualitative research paradigm was presented.)

Conclusion: According to the results, it was determined that if the sports organizations in Iran can guide the sports management department of the country in the direction of self-development in the two departments of active managers future managers in the strategic plans vision they formulate for sports. Also, managers should be supported and provide support programs for managers. In this case, managers actually become more capable develop themselves.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Empowerment
  • psychology
  • self-leadership
  • career motivation
  • self-management