نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

10.22059/jsm.2023.363319.3183

چکیده

مقدمه: در تحقیق حاضر ادراکات و دانش مربوط به دوپینگ در ورزشکاران نخبه معلول ایران مورد بررسی قرار گرفت.

روش پژوهش: روش تحقیق کیفی (تحلیل تماتیک) از نوع اکتشافی و به لحاظ هدف از نوع کاربردی بود و به شکل میدانی اجرا شد. مشارکت‌کنندگان در پژوهش (16 نفر) از ورزشکاران نخبه معلول عضو تیم ملی و با سابقه حضور در مسابقات پاراالمپیک بودند. این مشارکت کنندگان از طریق روش نمونه گیری هدفمند در دسترس و به شیوه گلوله برفی تا رسیدن به نقطه اشباع نظری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه نیمه‌ساختمند بود و برای تحلیل داده‌های حاصل از مصاحبه‌ها، از روش کدگذاری استفاده شد. روایی و پایایی مصاحبه‌ها از طریق روش های معتبر بررسی گردید.

یافته‌ها: نتایج تحقیق منجر به کشف 21 مولفه از جمله تقلب در کلاس‌بندی و سیستم‌های ناکارآمد ورزش معلولان در عامل مدیریتی، مشکلات مالی و عدم اعتماد بنفس و عدم اطلاعات ورزشکار در عامل فردی، عدم آگاهی مربی و داروهای تقلبی در عامل محیطی در فرایند ادراکات و دانش مربوط به دوپینگ در ورزشکاران نخبه معلول شد.

نتیجه‌گیری: باتوجه به نتایج تحقیق عوامل مدیریتی، فردی و محیطی در ادراکات ودانش مربوط به دوپینگ ورزشکاران معلول تأثیر‌گذار هستند. باتوجه به نتایج فوق بهتر است مدیران و مسئولان در جلوگیری از دوپینگ ورزشکاران معلول و بالا آوردن درک آن‌ها از معایب این پدیده برنامه‌ریزی کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Perceptions and knowledge about doping among disabled elite athletes iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sadegh zaeifi
  • Ismaeil sharifian
  • amirhesam rahimi

Faculty of Sport Management, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran

چکیده [English]

Introduction: The present study investigates the perceptions and knowledge related to doping among elite disabled athletes Iran.Methods: The research method used in this study was qualitative (thematic analysis) and exploratory in nature, and was conducted in a field setting. Participants in the study (16 individuals) were elite disabled athletes who were members of the national team and had experience in Paralympic competitions. These participants were selected using purposive sampling and snowball sampling techniques until theoretical saturation was reached. The data collection tool was a semi-structured interview, and the data obtained from the interviews were analyzed using coding techniques. The validity and reliability of the interviews were assessed using established methods.

Results: The results of the study led to the identification of 21 factors, including cheating in classification and ineffective systems in the management factor, financial problems, lack of self-confidence and information in the personal factor, and coach ignorance and doping drugs in the environmental factor, in the perceptions and knowledge related to doping among elite disabled athletes.Conclusion: Based on the results of the study, it can be concluded that the management, personal, and environmental factors have a significant impact on the perceptions and knowledge related to doping among disabled athletes. Therefore, it is recommended that managers and officials plan to prevent doping among disabled athletes and improve their understanding of the disadvantages of this phenomenon based on the above results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Athletes
  • Disabled
  • Doping
  • Knowledge
  • Perceptions