نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی ، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 گروه مدیریت ورزشی گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایراندانشگاه تهران

10.22059/jsm.2023.366967.3214

چکیده

مقدمه: هدف اصلی از این تحقیق، تدوین مدلی است که بر اساس آن بتوان به حضور کوتاه مدت حامیان مالی در فوتبال ایران پایان داده و آنها را به شرکای مالی در لیگ برتر فوتبال ایران تبدیل کرد.

روش پژوهش: پژوهش حاضر با استفاده از روش کیفی داده بنیاد همراه با رویکرد استراوس-کوربین انجام گرفته است. این تحقیق از مصاحبه نیمه ساختاریافته با کارشناسان ورزشی، اساتید دانشگاه و مدیران بازاریابی شرکت های حامی و لیگ برتر فوتبال ایران استفاده کرده و این تحقیق از نظر اجرا کیفی و روش نمونه گیری در آن هدفمند بوده و مصاحبه با 13 خبره تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. برای تحلیل داده‌ها از کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد .

یافته ها: در مجموع 12 مقوله اصلی، 30 زیرمجموعه و 107 مفهوم از مصاحبه ها استخراج شد. مولفه های اصلی حاصل از بررسی کیفی شامل: ابعاد مدیریتی، فرهنگی-اجتماعی، قوانین و مقررات، توسعه و پژوهش، محیطی، اقتصادی، ساختاری، رسانه ای، فناوری، بازاریابی، اصل مشارکت و شراکت بود و هر کدام در مضمون مرتبط قرار داده شدند.

نتیجه گیری: برای این‌که اسپانسرها بتوانند سال ها در لیگ برتر فوتبال ایران دوام بیاورند و تبدیل به شریک مالی شوند جنبه های مختلفی را باید مد نظر قرار داد. اما شرکت های حامی و لیگ برتر فوتبال ایران (باشگاه ها، سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال ایران)، باید مراحل حمایت را یک فرآیند مشارکتی در نظر گرفته و از ابتدا همکاری متقابل با اعتماد و تعهد را مد نظر قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing a Model of how to Convert Sponsors into Partners in Iran's Premier Football League: A Grounded Theory

نویسندگان [English]

  • Vahid Moradi 1
  • Fariba Askarian 2
  • Ahmad Mahmoudi 3

1 Department of Sport Management, Faculty of Sport Sciences and Health, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Department of Sport Management, Faculty of Sport Sciences and Health, University of Tehran, Tehran, Iran.

3 Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: The main goal of this research is to turn sponsors into partners in the Premier Football League of Iran or the Persian Gulf; And its goal is to develop a model based on which it is possible to end the short-term presence of sponsors in Iranian football and turn them into partners in the Premier League of Iranian football.Methods: The present research used semi-structured interviews with sports experts, university professors and marketing managers of sponsoring companies and Iran's premier football league. The qualitative sampling method is purposeful and the interview with 13 experts continued until theoretical saturation was reached.

Results In total, using different dimensions of this coding, 12 main categories, 30 subcategories and 107 concepts were extracted from the interviews. But in this regard, the main components resulting from the qualitative review included: managerial, cultural-social dimensions, laws and regulations, development and research, environmental, economic, structural, media, technology, marketing, the principle of participation and partnership, which are among the stages. Coding was achieved and each was placed in the relevant theme.Conclusion: In order for sponsors to be able to last for years in Iran's premier football league and become partners, different aspects must be taken into consideration. But sponsoring companies and Iran's premier football league (clubs, league organization and Iran Football Federation) should consider the support stages as a collaborative process and consider mutual cooperation with trust and commitment from the beginning. At the same time, keep in mind the different dimensions of success in participation

کلیدواژه‌ها [English]

  • "؛ Communication Marketing"؛ Partners"؛
  • "؛ Sponsors"