نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 گروه علوم ورزشی. دانشگاه بین المللی امام رضا(ع).مشهد. ایران

4 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران.

10.22059/jsm.2024.368520.3229

چکیده

مقدمه: هدف از این پژوهش، تحلیل عوامل موثر بر طردشدن دانش آموزان از محیط‌های ورزشی از دیدگاه معلمان آموزش و پرورش شهر بابل عراق بود.

روش پژوهش: پژوهش حاضر کمی، از نظر هدف کاربردی و از حیث نوع جز مطالعات توصیفی– همبستگی مبتنی بر مدل‌سازی معادلات ساختاری بوده که داده‌های آن به‌صورت میدانی جمع‌آوری گردید. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل کلیه معلمان تربیت بدنی شهر بابل در کشور عراق بود و نمونه گیری به روش تمام شمار انجام شد (N=326). به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد طردشدگی از ورزش (زارعی و همکاران، 2020) استفاده شد. روایی ابزار توسط 10 تن از اساتید مدیریت ورزشی و پایایی (a=0/93) مورد تایید قرار گرفت.

یافته ها: نتایج نشان داد که مدل معادلات ساختاری عوامل موثر بر طردشدن از محیط‌های ورزشی از دیدگاه معلمان آموزش و پرورش شهر بابل، از برازش معناداری برخوردار می‌باشد و بین آن‌ها اولویت معناداری وجود دارد که بر این اساس، مهم‌ترین اولویت مربوط به مؤلفه‌ی ارتباطات ضعیف بوده و مؤلفه‌های توجه نکردن به روحیه تیمی، جمع‌گریزی، تفاوت فرهنگی، عدم حمایت، بی‌عدالتی، عدم توجه به شایستگی‌ها و وابستگی در اولویت‌های دوم تا هشتم قرار دارند.

نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش مشخص می‌شود که تا چه اندازه بررسی و رفع دلایل طردشدن از محیط ورزشی و کار می‌تواند اهمیت داشته باشد، زیرا تاثیری مستقیم بر عملکرد دانش آموزان در کلاس‌های تربیت بدنی، بازیکنان، ورزشکاران، کارکنان، محیط تیم یا سازمان داشته و عدم توجه به طردشدگی می‌تواند نتایج نامناسبی را رقم بزند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of the factors affecting the exclusion of students from sports environments from the point of view of education teachers in the city of Babol, Iraq

نویسندگان [English]

  • Mohammad Rahimi 1
  • Mohammad Ghasemi 2
  • REZA AMINZADEH 3
  • Samer Sami Naif Al-Bukrota 4

1 Assistant Professor in Sport Management, Payam Noor University, Tehran, Iran

2 PhD student in Sports Management, Faculty of Sports and Health Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.

3 Sport science, Imam Reza International University, Mashhad, Islamic Republic of Iran

4 Department of Sports Management, Faculty of Literature and Humanities, Imam Reza International University (AS), Mashhad

چکیده [English]

Introduction: This research aimed to identify the factors affecting exclusion from sports environments from the point of view of education teachers in Babol City.

Methods: The current research is quantitative, in terms of applied purpose and terms of type, it is part of descriptive-survey studies based on structural equation modeling, the data of which was collected in the field. The statistical population of the research included all the physical education teachers of Babol City in Iraq, and the sampling was done using the full number method (N=326). To collect data in this research, the standard questionnaire of exclusion from sports (Zarei et al., 2019) was used. The validity of the instrument was confirmed by 10 professors of sports management and reliability (a = 0.93).

Results: The results showed that the structural equation model of the factors affecting exclusion from sports environments from the point of view of the education teachers of Babol City has a significant fit and there is a significant priority between them, according to which, the most important priority is related to the component of poor communication , hooliganism, cultural difference,

Conclusion: According to the results of the research, it is clear how important it is to investigate and solve the reasons for being excluded from the sports and work environment because it has a direct impact on the performance of students in physical education classes, players, athletes, employees, team or organization environment and Failure to pay attention to rejection can lead to inappropriate results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • aggression
  • ostracism
  • poor communication
  • social exclusion
  • sport environment