مدلسازی عوامل موثر بر برندسازی ویژگی‌های شخصیتی داوطلبان ورزشی در رویدادهای ورزشی دانشگاهی ایران

محمود بهره مند؛ محمد کشتی دار؛ مینا مستحفظیان؛ جهانگیر کریمیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1400

https://doi.org/10.22059/jsm.2021.326040.2752