نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

3 استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

4 دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، اصفهان، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تحلیل عوامل موثر بر برندسازی ویژگی‌های شخصیتی داوطلبان ورزشی در رویدادهای ورزشی دانشگاهی ایران بود. تحقیق از نظر هدف کاربردی، از نظر شیوه هدف توصیفی – تحلیلی و از نظر شیوه اجرا از نوع تحقیقات آمیخته اکتشافی (کمی و کیفی) می‌باشد. فرآیند مصاحبه‌ها تا رسیدن داده‌ها به اشباع نظری ادامه یافت و 15 مصاحبه از خبرگان از جمله برگزارکنندگان رویدادهای ورزشی، افرادی که سابقه داوطلبی در رویدادهای ورزشی دانشگاهی داشته‏اند و ارتقا پیدا کرده‏اند و اساتیدی که در زمینه برندسازی شخصی داشته‌اند انجام شد. جامعه آماری در بخش کمی شامل کلیه افرادی که سابقه داوطلبی ورزشی داشته‌اند و برگزارکنندگان و مسئولان کمیته‌های رویدادهای ورزشی بود. روش نمونه‌گیری به صورت در دسترس انتخاب شد و تعداد 216 پرسشنامه به صورت الکترونیکی توزیع گردید. به منظور بررسی برازش مدل مسیری- ساختاری از نرم‌افزار PLS استفاده شد. نتایج مدل تحقیق نشان داد شرایط علی، شرایط زمینه‏ای و شرایط مداخله‌گر تاثیر مثبت و معناداری بر روی برندسازی شخصیتی داوطلبان ورزشی داشتند که سهم شرایط زمینه‏ای با ضریب اثر استاندارد 487/0 بیشتر از سایر عوامل بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of effective factors on branding personality traits of sports volunteers in Iranian university sports events

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Bahremand 1
  • Mohammad Keshtidar 2
  • , Mina Mostahfzian 3
  • , Jahangir Karimian 4

1 Ph.D Candidate on Sport Management, Department of Physical Education and Sports Science, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran

2 Associate professor on sport management Ferdowsi University of Mashhad

3 Assistant Professor, Department of Physical Education and Sports Science, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran

4 Associate professor on sport management in general course department ,School management & medical informatics ,Isfahan University of medical sciences

چکیده [English]

The purpose of this study was to analyze the factors affecting the branding of personality traits of sports volunteers in Iranian university sports events. The research is applied in terms of purpose, descriptive-analytical in terms of purpose and mixed exploratory research (quantitative and qualitative) in terms of implementation. The interview process continued until the data reached theoretical saturation, and 15 interviews were conducted with experts, including sporting event organizers, people who have volunteered and promoted at university sporting events, and professors with personal branding. The statistical population in the quantitative section included all people who had a history of volunteering in sports and the organizers and officials of sports event committees. The available sampling method was selected and 216 questionnaires were distributed electronically. PLS software was used to evaluate the fit of the path-structural model. The results of the research model showed that causal conditions, background conditions and intervening conditions had a positive and significant effect on personality branding of sports volunteers that the share of background conditions with a standard effect coefficient of 0.487 was higher than other factors. This finding shows that in order to brand the personality of sports volunteers, in addition to focusing on causal and intervening conditions in the first stage, special attention should be paid to contextual conditions that include physical attractiveness, fashion and symbolism, identity, individual behavior and social behavior

کلیدواژه‌ها [English]

  • Branding
  • Sports volunteers
  • Sports events
  • Personality traits
  • Academic sports