طراحی سیستم اطلاعات مدیریت الکترونیک داوطلبان ورزشی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی. تهران.ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی. تهران. ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی .واحد تهران مرکزی. تهران.ایران

چکیده

هدف از این پژوهش طراحی سیستم اطلاعات مدیریت الکترونیک داوطلبان ورزشی ایران بود. این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف کاربردی و متدولوژی به‌کارگرفته‌شده UML با استفاده از مدل طراحی شی‌ء‌گرایRUP بود. جامعة آماری شامل تمام فدراسیون‌های ورزشی موجود در ایران و روش نمونه‌گیری تصادفی، با استفاده از جدول نمونه‌گیری مورگان و به تعداد 200 نفر بودند. ابزار گردآوری داده‌ها سه پرسشنامۀ محقق‌ساخته بود. روایی صوری توسط پانزده نفر از کارشناسان و استادان هر دو حوزۀ مدیریت داوطلبی ورزشی و علوم نرم‌افزاری تأیید شد. پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ 76/0 به‌دست آمد. در این پژوهش با استفاده از پیشینۀ پژوهش و یافته‌های حاصل از پرسشنامه‌ها، طرح مدیریت الکترونیک داوطلبی ورزشی طراحی شد. نتایج طراحی سیستم اطلاعات مدیریت الکترونیک داوطلبی را در برداشت که امکان ارتباط تعاملی و عادلانه در ارائۀ اطلاعات صحیح و قابل‌اطمینان در مواقع مورد نیاز و در شکل قابل استفاده برای کلیۀ افراد جامعه به دور از موقعیت زمانی و مکانی فراهم می‌کند.

کلیدواژه‌ها