نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز و تهران، ایران

2 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، دکترای مدیریت ورزشی

3 دانشگاه خوارزمی

چکیده

برند گردشگری ورزشی هر کشور، به عنوان برند گردشگری مقصد، تأثیر انکار ناپذیری در جذب گردشگران ورزشی داشته و می‌تواند گردشگران را در انتخاب مقصد راهنمایی کند و کمک شایانی به درآمدزایی یک کشور داشته باشد. باید اذعان داشت که عوامل بسیار زیادی می‌توانند بر برند سازی مقصد، تأثیر گذار باشند که در برخی از مقالات و تحقیقات پراکنده به برخی از این شاخص‌ها اشاره شده است. لذا هدف تحقیق حاضر، تعیین تأثیر شاخص‌های کیفیت محیطی بر برندسازی گردشگری ورزشی منطقه دماوند بوده است که به عنوان یکی از جاذبه‌های گردشگری شناخته می‌شود. تحقیق حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و با استفاده از روش‌های آماری رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر به بررسی نظرات 384 گردشگر ورزشی که با استفاده از جدول مورگان و به شکل نمونه در دسترس، به عنوان نمونه تحقیق به پرسشنامه‌های رضوانی (2018) و آکر (1991) پاسخ دادند؛ پرداخته است. نتایج نشان داد از بین مؤلفه‌های کیفیت محیطی، مؤلفه اقتصادی بیشترین و مؤلفه محیط طبیعی کمترین تأثیر مستقیم را بر برند سازی گردشگری ورزشی دماوند داشته‌اند. همچنین با احتساب اثرات غیر مستقیم، مؤلفه محیط نهادی تأثیر بیشتری داشت. برندسازی گردشگری ورزشی دماوند، نیازمند توجه بیشتر به عوامل اثر گذار بر محیط اقتصادی و نهادی می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of environmental quality indicators on Damavand sports tourism branding Abstract

نویسندگان [English]

  • Fariba Askarian 1
  • Najaf Aghaei 2
  • Mohammad Amin Bayezidi 3

1 Associate professor of sport management, Faculty of physical education and sport sciences, University of Tabriz and Tehran, Iran

2 Kharazmi University

3 , Kharazmi University

چکیده [English]

The sports tourism brand of each country has an undeniable effect on attracting sports tourists and can introduce countries for the activists of this easy industry and guide and help tourists in the destination and have a significant contribution to the income generation of a country. It should be acknowledged that many factors can affect the destination branding, which in some scattered articles and researches, some of these indicators have been mentioned. So, the purpose of this study is to determine the effect of environmental quality indicators on Damavand sports tourism branding which is known as one of the tourist attractions. The present study is descriptive-analytical and, using multivariate regression statistical methods and path analysis, they answered the opinions of 384 sports tourists based on Rezvani (2017) and Acker (1991) questionnaires. The results showed that the economic component had the most and the natural environment component had the least direct effect on Damavand sports tourism branding. Also, taking into account the indirect effects, the component of the institutional environment has had more impact. Therefore, in order to brand Damavand sports tourism, it is necessary to pay more attention to the factors affecting the economic and institutional environment and solving the problems of the natural environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Sport tourism
  • branding
  • destination branding
  • environmental quality