نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: برند گردشگری ورزشی هر کشور، به‌عنوان برند گردشگری مقصد، تأثیر انکارناپذیری در جذب گردشگران ورزشی دارد و می‌تواند گردشگران را در انتخاب مقصد راهنمایی و کمک کند و کمک شایانی به درآمدزایی یک کشور داشته باشد. باید گفت که عوامل بسیار زیادی می‌توانند بر برندسازی مقصد، تأثیرگذار باشند که در برخی مقالات و تحقیقات پراکنده به برخی از این شاخص‌ها اشاره شده است. هدف تحقیق حاضر، تعیین تأثیر شاخص‌های کیفیت محیطی بر برندسازی گردشگری ورزشی منطقۀ دماوند بود که از جاذبه‌های گردشگری محسوب می‌شود.
روش پژوهش: تحقیق حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی است و با استفاده از روش‌های آماری رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر به بررسی نظرهای 384 گردشگر ورزشی که با استفاده از جدول مورگان و به شکل نمونة در دسترس، به‌عنوان نمونۀ تحقیق به پرسشنامه‌های رضوانی (2018) و آکر (1991) پاسخ دادند، پرداخته است.
یافته‌ها: نتایج نشان داد از بین مؤلفه‌های کیفیت محیطی، مؤلفۀ اقتصادی بیشترین و مؤلفۀ محیط طبیعی کمترین تأثیر مستقیم را بر برندسازی گردشگری ورزشی دماوند داشته‌اند. همچنین با احتساب تأثیرات غیرمستقیم، مؤلفۀ محیط نهادی تأثیر بیشتری داشته است.
نتیجه‌گیری: برای برندسازی گردشگری ورزشی دماوند، نیاز به توجه بیشتر به عوامل اثرگذار بر محیط اقتصادی و نهادی و رفع مشکلات محیط طبیعی است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Environmental Quality Indicators on Damavand Sports Tourism Branding

نویسندگان [English]

  • Fariba Askarian 1
  • Najaf Aghaei 2
  • Mohammad Amin Bayezidi 2

1 Department of Sport Management, Faculty of Sport Sciences and Health, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Department of Sport Management, Faculty of Physical education and Sport Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: The sports tourism brand of each country has an undeniable effect on attracting sports tourists and can introduce countries for the activists of this easy industry and guide and help tourists in the destination and have a significant contribution to the income generation of a country. It should be acknowledged that many factors can affect the destination branding, which in some scattered articles and researches, some of these indicators have been mentioned. So, the purpose of this study was to determine the effect of environmental quality indicators on Damavand sports tourism branding which is known as one of the tourist attractions.
Methods: The present study is descriptive-analytical and, using multivariate regression statistical methods and path analysis. According to the Morgan’s table The statistical population included 384 sports tourists based on convenience sampling method. To gather data, Rezvani (2017) and Acker (1991) questionnaires were used.
Results: The results showed that the economic component had the most and the natural environment component had the least direct effect on Damavand sports tourism branding. Also, taking into account the indirect effects, the component of the institutional environment has had the most impact.
Conclusion: Therefore, in order to brand Damavand sports tourism, it is necessary to pay more attention to the factors affecting the economic and institutional environment and solving the problems of the natural environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Branding
  • Destination Branding
  • Environmental Quality
  • Tourism
  • Sport Tourism
Bhatta, K., Gautam, P., & Tanaka, T. (2022). Travel Motivation during COVID-19: A Case from Nepal. Sustainability14(12), 7165.‏