نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

3 استادیارگروه مدیریت ورزشی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر باهدف طراحی مدل بین‌المللی‌سازی برند باشگاه‌های لیگ برتر والیبال با رویکرد ترکیبی اجرا گردید. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی، روش تحقیق، آمیخته از نوع اکتشافی متوالی و شیوه گردآوری داده‌ها پیمایشی بود. جامعة آماری در بخش کیفی را اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها با تخصص والیبال، مدیران ورزش و اساتید حوزه برند؛ شامل می‌شوند؛ که این افراد، به‌صورت هدفمند از نوع معیاری، برای مصاحبه‌های کیفی در موضوع پژوهش انتخاب گردید (19 مصاحبه با 19 نفر و تا حد اشباع نظری ادامه یافت). جامعه آماری بخش کمی ﺷﺎﻣﻞ همان گروه بخش کیفی با تعداد بیشتر هست. از بین 137 نمونه پژوهش، 116 پرسشنامه صحیح مورد تحلیل قرار گرفت. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌های پژوهش حاضر از کدگذاری در بخش کیفی و از روش معادلات ساختاری در بخش کمی استفاده گردید. در بخش کیفی پژوهش مشخص گردید که مقوله‌ها در قالب 36 کد مفهومی و 11 مقوله اصلی استخراج شد. در بخش کمی نیز مشخص گردید که هر 11 مقولة پژوهش (جایگاه والیبال، هوادار، مدیران، برنامه‌ریزی، رسانه، آموزش، لیگ والیبال، مسابقات، اقتصادی، نیروی انسانی و عوامل فرهنگی اجتماعی) از برازش مناسبی برخوردار است. به مدیران مربوطه، پیشنهاد می‌گردد تا با ایجاد برنامه‌های مدون و استراتژیک، شرایط بین‌المللی‌سازی برند باشگاه‌های والیبال کشور را مهیا نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a model for the internationalization of the brand of Premier League volleyball clubs with a combined approach

نویسندگان [English]

  • Akbar Sheikh Mohammadi Dizaji 1
  • Azadeh Seyed Ali Nejad 2
  • sirous ahmadi 3

1 PhD Student Sports Management, Hamadan Branch, Islamic Azad University, Hamadan, Iran

2 Assistant Professor, Department of Sports Management, Hamadan Branch, Islamic Azad University, Hamadan, Iran

3 Assistant Professor of Physical Education, Hamadan Branch, Islamic Azad University, Hamadan, Iran

چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of designing a model for the internationalization of the brand of Premier League volleyball clubs with a combined approach. The present study was a survey in terms of applied purpose, research method, mixed exploratory type and survey data collection method. The present study in terms of purpose Applied, Research method, mixed consecutive exploratory type and the data collection method was survey. The statistical population in the qualitative section is led by the faculty members of universities with the specialization of volleyball, sports directors and professors; including; These individuals were purposefully selected for qualitative interviews on the subject of research (19 interviews with 19 people and continued until theoretical saturation). The statistical population of the quantitative section is the same as the qualitative section group with more numbers. Out of 137 research samples, 116 correct questionnaires were analyzed. In order to analyze the data of the present study, coding in the qualitative part and structural equation method in the quantitative part were used. In the qualitative part of the research, it was found that the categories were extracted in the form of 36 concept codes and 11 main categories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand
  • Volleyball Federation
  • Volleyball League
  • Iran
  • Model