نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت ورزشی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل بین‌المللی‌سازی برند باشگاه‌های لیگ برتر والیبال با رویکرد ترکیبی اجرا شد.
روش پژوهش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، روش تحقیق، آمیخته از نوع اکتشافی متوالی و شیوۀ گردآوری داده‌ها پیمایشی بود. روش پژوهش در بخش کیفی، تحلیل کیفی تم و در بخش کمی، مدلسازی معادلات ساختاری بود. جامعة آماری در بخش کیفی را اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها با تخصص والیبال، مدیران ورزش و استادان حوزۀ برند شامل می‌شوند که این افراد، به‌صورت هدفمند از نوع معیاری، برای مصاحبه‌های کیفی در موضوع پژوهش انتخاب شدند (19 مصاحبه با 19 نفر و تا حد اشباع نظری ادامه یافت). جامعۀ آماری بخش کمی شامل همان گروه بخش کیفی با تعداد بیشتر است. از بین 137 نمونۀ پژوهش، 116 پرسشنامۀ صحیح تحلیل شد. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌های پژوهش حاضر از کدگذاری در بخش کیفی و از روش معادلات ساختاری در بخش کمی استفاده شد.
یافته‌ها: در بخش کیفی پژوهش مشخص شد که مقوله‌ها در قالب 36 کد مفهومی و 11 مقولۀ اصلی استخراج شد. در بخش کمی نیز مشخص شد که هر 11 مقولة پژوهش (جایگاه والیبال، هوادار، مدیران، برنامه‌ریزی، رسانه، آموزش، لیگ والیبال، مسابقات، اقتصادی، نیروی انسانی و عوامل فرهنگی اجتماعی) از برازش مناسبی برخوردار است.
نتیجه‌گیری: به مدیران مربوط، پیشنهاد می‌شود تا با ایجاد برنامه‌های مدون و راهبردی، شرایط بین‌المللی‌سازی برند باشگاه‌های والیبال کشور را مهیا کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Model for the Internationalization of the Brand of Premier League volleyball Clubs with a Combined Approach

نویسندگان [English]

  • Akbar Sheikh Mohammadi Dizaji
  • Azadeh Seyed Ali Nejad
  • Sirous Ahmadi

Department of Sports Management, Hamadan Branch, Islamic Azad University, Hamadan, Iran

چکیده [English]

Introduction: The present study was conducted with the aim of designing a model for the internationalization of the brand of Premier League volleyball clubs with a combined approach.
Methods: The present study was a survey in terms of applied purpose, research method, mixed exploratory type and survey data collection method.The research method in the qualitative part was qualitative analysis of the theme and in the quantitative part was structural equation modeling. The statistical population in the qualitative section included the faculty members of universities with the specialization of volleyball, sports directors and professors; These individuals were purposefully selected for qualitative interviews on the subject of research (19 interviews with 19 people and continued until theoretical saturation). The statistical population of the quantitative section is the same as the qualitative section group with more numbers. Out of 137 research samples, 116 correct questionnaires were analyzed. In order to analyze the data of the present study, coding in the qualitative part and structural equation method in the quantitative part were used.
Results: In the qualitative part of the research, it was found that the categories were extracted in the form of 36 concept codes and 11 main categories. In the quantitative section, it was found that all 11 categories of research (volleyball position, fans, managers, planning, media, education, volleyball league, competitions, economics, manpower and socio-cultural factors) have a good fit.
Conclusion: Relevant managers are suggested to create the conditions for the internationalization of the brand of volleyball clubs in the country by creating well-written and strategic plans.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Branding
  • Fan
  • Federation
  • Iran
  • Volleyball