نویسنده = �������������� ������ ��������
تدوین چارچوب عدم تمایل به بازنشستگی مدیران ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1401

فاطمه اصغری؛ علی محمد صفانیا؛ حبیب هنری؛ محسن باقریان فرح آبادی؛ حسین پورسلطانی زرندی


کمال‌گرایی، فرسودگی و مشارکت در ورزشکاران نخبة معلول جسمی: نقش میانجی تئوری خودمختاری

دوره 13، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 1381-1399

مونا سمیع نیا؛ رضا نیک بخش؛ علی محمد صفانیا


تحلیل وضعیت عوامل مؤثر بر توسعة فضای ورزشی شهر تهران و ارائة راهکارهای مناسب با تأکید بر اقتصاد مقاومتی

دوره 13، شماره 3، آبان 1400، صفحه 851-870

صادق رضائی؛ ابوالفضل فراهانی؛ علی اصغر درودیان؛ علی محمد صفانیا


روابط ساختاری بین هویت سازمانی، تعهد سازمانی، آوای سازمانی و بهره وری کارکنان در ادارات تربیت بدنی دانشگاه های آزاد اسلامی

دوره 11، شماره 3، مهر 1398، صفحه 561-579

قاسم الیاسی؛ علی محمد امیرتاش؛ علی محمد صفانیا


بررسی رابطة بین عوامل درون سازمانی و رفتار سیاسی با تأکید بر نقش میانجی‌گری ادراک از سیاست سازمانی

دوره 11، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 119-131

رباب مختاری؛ علی محمد صفانیا؛ حسین پورسلطانی زرندی


استاندارد سازی پرسشنامه بازاریابی عصبی در ورزش

دوره 10، شماره 4، دی 1397، صفحه 613-626

کاظم دانش ثانی؛ علی محمد صفانیا؛ حسین پورسلطانی زرندی


بررسی رابطۀ بین سبک‌های رهبری مربیان، انسجام گروهی و موفقیت تیمی مطالعۀ موردی: لیگ دستۀ‌‌ اول فوتسال استان مازندران

دوره 7، شماره 4، مهر 1394، صفحه 501-512

عبداله مصلحی؛ مرتضی دوستی؛ علی محمد صفانیا