نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22059/jsm.2023.351058.3068

چکیده

چکیده

هدف این پژوهش طراحی مدل ساختاری تفسیری عوامل مؤثر بر پاسخگویی مدیران سازمان های ورزشیبود. روش این پژوهش آمیخته و طرح آن اکتشافی بود. جامعه آماری این پژوهش را صاحب نظران (مدیران ستادی وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک، کمیته ملی پارالمپیک و روسای فدراسیون های ورزشی) تشکیل می دادند که به صورت هدفمند و بر مبنای اشباع نظری 17 نفر از آنها انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها در مطالعه کیفی از مصاحبه نیمه ساختاریافته و برای گردآوری اطلاعات در مطالعه کمی از پرسشنامه استفاده شد. جهت بررسی کیفیت و اعتبار یافته ها از ممیزی اعتبار، انتقال، قابلیت اعتماد و تأییدپذیری و جهت تحلیل داده های مطالعه کیفی از کدگذاری و مطالعه کمی از روش تحلیل ساختاری تفسیری استفاده شد.در نتیجۀ تحلیل داده های کیفی 12 عامل مؤثر بر پاسخگویی مدیران سازمان های ورزشیتشخیص داده شد و در نتیجۀ تحلیل داده های کمی این عوامل در پنج سطح دسته بندی شدند و مشخص گردیدمتغیرهای زمینه فردی، شفاف سازی و رفع ابهام، آگاه سازی و احقاق حقوق و زمینه تخصصیدر زمرۀ ریشه ای ترین لایه قرار دارند که این نتیجه نشان می دهد برای حرکت در مسیر پیچیدۀ پاسخگویی مدیران سازمان های ورزشی در ابتدای امر بایستی ظرفیت فردی و تخصصی ایجاد شود و در عین حال به آگاه سازی و احقاق حقوق و همچنین شفاف سازی و رفع ابهام نیز توجه شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing an interpretative structural model of factors affecting the accountability of managers of sports organizations

نویسندگان [English]

  • Zeinab Masoumi Jadid 1
  • Ali Mohammad Safania 1
  • Reza Nikbaksh 2
  • Mohsen Baghrian 1

1 Sport Management Department, Human Science Faculty, Science & Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Sport Management Department, Human Science Faculty, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: The purpose of this research was to design an interpretative structural model of factors affecting the accountability of managers of sports organizations.

Methods:The method of this research was mixed and its design was exploratory.The statistical population of this research was made up of experts (headquarters of the Ministry of Sports and Youth,National Olympic Committee, National Paralympic Committee and heads of sports federations),17 of them were selected purposefully and based on theoretical saturation.A semi-structured interview was used to collect data in a qualitative study, and a questionnaire was used to collect information in a quantitative study.In order to check the quality and validity of the findings, the audit of validity, transferability, reliability and verifiability was used, and to analyze the data of the qualitative study.coding was used, and the structural-interpretive analysis method was used for the quantitative study.

Results: As a result of qualitative data analysis, 12 effective factors on the accountability of managers of sports organizations were identified, and as a result of quantitative data analysis, these factors were categorized into five levels, and the variables of individual context, clarification and disambiguation were identified, awareness and enforcement of rights and specialized field are among the most fundamental layer.

Conclusion: The results show that in order to move on the complex path of accountability of managers of sports organizations, individual and specialized capacity must be created at the beginning and At the same time, attention should be paid to informing and enforcing rights, as well as clarifying and removing ambiguity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational accountability
  • managerial accountability
  • interpretive structural model
  • sports organizations
  • leveling