شناسایی و اولویت‌بندی موانع پاسخگویی در ‌‌‌سازمان‌های ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری، گروه مدیریت ورزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی، واحدکرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

4 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت موضوع پاسخگویی در ‌سازمان‌های ورزشی، پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع و محدودیت‌های اجرای نظام پاسخگویی در ‌‌‌سازمان‌های ورزشی و ارائۀ راهکار در قالب یک الگو انجام گرفته است. روش تحقیق از نوع ترکیبی بود که در بخش کیفی از 25 نفر از استادان و خبرگان حوزۀ ورزش به‌صورت هدفمند نظرخواهی شد و 9 عامل شامل موانع قانونی، کارکردی، محیطی، فرهنگی، سازمانی، مدیریتی، فردی، رفتاری و ساختاری به‌عنوان موانع اجرای نظام پاسخگویی در ‌‌‌سازمان‌های ورزشی شناسایی شد. در بخش کمی نیز، 211 نفر از مدیران‌ و کارکنان وزارت ورزش و جوانان به روش نمونه‌گیری در دسترس، به پرسشنامۀ پژوهش پاسخ دادند. روایی پرسشنامه با استفاده از نظر استادان مدیریت ورزشی و خبرگان بررسی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ 88/0 محاسبه شد. آزمون تحلیل عاملی اکتشافی نیز پرسشنامۀ محقق‌ساختۀ پژوهش حاضر را تأیید کرد. آزمون تحلیل مسیر الگوی پیشنهادی پژوهش نشان داد که به‌جز موانع محیطی، تمامی متغیرهای شناسایی‌شده در پژوهش، اثر مثبت و معناداری بر موانع پاسخگویی ‌سازمان‌های ورزشی می‌گذارند و در این بین نیز بیشترین میزان اثر مربوط به موانع کارکردی با 47 درصد است. با توجه به یافته‌های پژوهش حاضر به مسئولان و مدیران ‌سازمان‌های ورزشی کشور پیشنهاد می‌شود برای رفع موانع شناسایی‌شده تلاش کنند تا اثربخشی سازمان‌های ورزشی بهبود یابد.
 

کلیدواژه‌ها


 1. Yang, K. Further understanding accountability in public organizations: Actionable knowledge and the structure–agency duality. Administration & Society, 2012, 44.3: 255-284.‏
 2. Schillemans, T. Managing public accountability: How public managers manage public accountability. International journal of public administration, 2015, 38.6: 433-441.‏
 3. Geraghty, S., & Velez, M. Bringing transparency and accountability to criminal justice institutions in the South. Stan. L. & Pol'y Rev., 2011, 22: 455.‏
 4. Zumofen, R. Redefining accountability in a strategic perspective to enhance performance. In: International Research Society for Public Management (IRSPM) conference. 2015.‏
 5. Christie, N. V.‌‌‌ A. Comprehensive Accountability Framework for Public Administrators. Public Integrity, 2018, 20.1: 80-92.‏
 6. Brown, L. D., & Moore, M. H. Accountability, strategy, and international nongovernmental organizations. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 2001, 30.3: 569-587.‏
 7. Hoekstra, A; Talsma, J; Kaptein, M. Integrity management as interorganizational activity: Exploring integrity partnerships that keep the wheel in motion. Public Integrity, 2016, 18.2: 167-184.‏
 8. Talebaniya, G. A. Karami, M. The Impact of Accrual Accounting System on the Rate of Accountability Responsibility in Universities and Higher Education Institutions of Iran through Implementation of Operational Budgeting System. Second National Conference on Accounting, Management and Economics. 2014: 1-13. (in persian)
 9. Mahbubi, M. Designing a Response Improvement Pattern in Iranian Educational Hospitals. Ph.D., Azad University of Science Research Branch, Tehran. 2013. (in persian)
 10. Mirsapasi, N; Bagherzadeh, M.R. Pathology of accountability system in government agencies. Management Quarterly, 2007 3.7: 1-14. (in persian)
 11. Aghaei Kolshtari, M. Role of Responsiveness in Customer Loyalty (Case Study: Bank of Welfare of Golestan Province). Master's Thesis. Islamic Azad University of Garmi Branch. 2014. (in persian)
 12. Esmaelikia, Gh; Mollanazari, M. Necessity of changes in the Financial and Operational Accountability System of Public Universities and Identification of its Dimensions from the Experts and Academics View. Empirical Accounting Research. 2016, 5.19: 52-79. (in persian)
 13. Ammons, D. N. Productivity barriers in the public sector. Public Productivity Handbook. New York, 2004, 107: 139-164.‏
 14. Pielke Jr, R. Obstacles to accountability in international sports governance. Transparency International, global corruptions report: Soccer. 2016, 19(4), 91-109.‏
 15. Walsh, S. Obstacles to NGOs’ accountability to intended beneficiaries: The case of ActionAid. Development in Practice. 2016, 26(6), 706-718.‏
 16. Cuganesan, S. The design of performance budgeting processes and managerial accountability relationships. Public Management Review, 2017, 19.7: 954-971.‏
 17. Royle, M. Todd. The Mediating Effect of Felt Accountability on the Relationship between Personality and Job Satisfaction. International Journal of Management and Marketing Research, 2017, 10.1: 19-44.‏
 18. Panannangan, J‌.‌ A‌.‌ Accountability of Administrative Operation of Secondary Vocational Education In The South Minahasa, North Sulawesi Province‌ (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Makassar). 2017.‌
 19. Keay, A. R., Loughrey, J., McNulty, T., Okanigbuan, J., Francis, A., & Stewart, A. Business Judgment and Director Accountability: A Study of Case-Law Over Time. Available at SSRN 3352479. 2019, 13.3: 47-63.‏
 20. Reiss, D. R. Account me in: Agencies in quest of accountability. JL & Pol'y. 2010, 19, 611.‏