نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استاد گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشکده علوم انسانی و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 دانشیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

4 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران،

5 استادیار گروه مدیریت ورزشی، بخش روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تدوین چارچوب عدم تمایل به بازنشستگی ورزشی مدیران است. تحقیق حاضر ازنظر ماهیت پژوهش، کاربردی؛ نحوه و روش پژوهش، کیفی؛ استراتژی پژوهش، تئوری داده بنیاد و منبع گردآوری داده‌ها شامل مطالعه مبانی نظری و مصاحبه می‌باشد. جامعه آماری در گروه مدیران بازنشسته (روسای وزارت ورزش و جوانان، روسای فدراسیون، مربیان ورزش، روسای هیئت‌های ورزشی)، اساتید (گروه تربیت‌بدنی، گروه روانشناسی، گروه جامعه‌شناسی، گروه اقتصاد) و کارشناسان ورزش (وزارت ورزش، فدراسیون‌های ورزشی، هیئت‌های ورزشی) می‌باشد. نمونه‌ها هدفمند و سهمیه‌ای برای مصاحبه اکتشافی انتخاب شدند و مصاحبه با 25 نفر به اشباع نظری رسید. مصاحبه‌ها در نرم‌افزار تحلیل داده‌های کیفی مکس کیودا، ضمن کدگذاری باز، محوری و گزینشی به استخراج تم‌هایی انجامید. بر اساس نتایج 224 کدباز با 20 مقوله اصلی و 58 مقوله فرعی در قالب ارائه مدل پارادایمی عوامل عدم تمایل به بازنشستگی، پنج مضمون بحران هویتی، شرایط سیاسی، اجتماعی، مدیریتی و اقتصادی استخراج شد. نتایج نشان داد راهبردهای بازسازی هویتی، اجتماعی، سیاسی، مدیریتی و اقتصادی می‌تواند شرایط را برای پذیرش و انتقال به دوران بازنشستگی ایمن و راحت مدیران ورزشی تسهیل ‌نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

the framework of Unwillingness to retirement in the sports managers

نویسندگان [English]

  • fatemeh Asghari 1
  • ali mohammad safania 2
  • habib honari 3
  • Mohsen Bagherian 4
  • hossein poursoltani zarandi 5

1 .Ph.D Student OF, Department Of Sport Management Science And Research Branch, Islamic Azad University, Tehran ,Iran

2 Professor, Department Of Sport Management Science And Research Branch, Islamic Azad University, Tehran ,Iran

3 Associate Professor, Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Allameh Tabatab'i University, Tehran, Iran

4 Assistant Professor, Department Of Sport Management Science And Research Branch, Islamic Azad University, Tehran ,Iran

5 Assistant Professor of sports management, Educational Sciences and Psychology, Payam Noor, University,Tehran ,Iran

چکیده [English]

Retirement is an important and effective change in the lives of individuals. Human being has limited efficiency and power, and they will not stay lifelong effective. The purpose of this research is to develop a framework for sports managers' unwillingness to retirement. The research is of an applied nature, and the method covered is qualitative. In terms of strategy, this research is supported by a data-based theory, and the study of theoretical foundations, as well as interviews, were sources required for its data collection. The statistical population includes retired managers (heads of Ministry of Sports and Youth, federation presidents, coaches, heads of sport teams), professors (Physical Education, Psychology, Sociology, Economics), and sports specialists (Ministry of Sports, sports federations, sports boards). Samples were chosen considering the target and quota for in-depth and exploratory interviews, and interviews with 25 people reached theoretical saturation point.

The implementation of the interviews on Maxqda qualitative data analysis software, while performing open, axial and selective coding, led to extraction of some codes. Based on the results from 224 open codes with 20 main categories and 58 sub-categories, providing a paradigmatic model, the factors of unwillingness to retirement were divided into political, social, individual, managerial and economic.

The results indicate that individual, social, political, managerial and economic strategies can facilitate the acceptance and transition to safe and comfortable retirement age for sport managers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maxqda
  • retirement
  • sports managers
  • unretirement
  • unwillingness to retirement