نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم انسانی و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

3 گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

4 گروه مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکدۀ علوم انسانی و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

5 گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: بازنشستگی موضوعی بالقوه، چالش‌برانگیز در سالمندی است که تأثیرات متفاوتی در ابعاد مختلف زندگی افراد سالمند ایجاد می‌کند. هدف پژوهش حاضر، تدوین چارچوب عدم تمایل به بازنشستگی ورزشی مدیران است.
روش پژوهش: تحقیق حاضر از نظر ماهیت پژوهش، کاربردی؛ نحوه و روش پژوهش، کیفی؛ استراتژی پژوهش، تئوری داده‌بنیاد و منبع گردآوری داده‌ها شامل مطالعة مبانی نظری و مصاحبه است. جامعة آماری در گروه مدیران بازنشسته (رؤسای وزارت ورزش و جوانان، رؤسای فدراسیون، مربیان ورزش، رؤسای هیأت‌های ورزشی)، استادان (گروه تربیت بدنی، گروه روانشناسی، گروه جامعه‌شناسی، گروه اقتصاد) و کارشناسان ورزش (وزارت ورزش، فدراسیون‌های ورزشی، هیأت‌های ورزشی) است. نمونه‌ها هدفمند و سهمیه‌ای برای مصاحبة اکتشافی انتخاب شدند و مصاحبه با 25 نفر به اشباع نظری رسید. مصاحبه‌ها در نرم‌افزار تحلیل داده‌های کیفی مکس کیودا، ضمن کدگذاری باز، محوری و گزینشی به استخراج تم‌هایی انجامید.
یافته‌ها: راهبردهای بازسازی هویتی، اجتماعی، سیاسی، مدیریتی و اقتصادی می‌تواند شرایط را برای پذیرش و انتقال به دوران بازنشستگی ایمن و راحت مدیران ورزشی تسهیل کند. همچنین سازمان‌های ورزشی می‌توانند با ارائة خدماتی مفید و سازنده مانند برگزاری دوره‌های آموزشی و تحصیلی برای مدیران ورزشی و با ارائة خدمات مشاوره‌ای مدیران را برای دوران بازنشستگی ایمن و راحت آماده کنند.
نتیجه‌گیری: راهبردهای بازسازی هویتی، اجتماعی، سیاسی، مدیریتی و اقتصادی می‌تواند شرایط را برای پذیرش و انتقال به دوران بازنشستگی ایمن و راحت مدیران ورزشی تسهیل کند. همچنین سازمان‌های ورزشی می‌توانند با ارائة خدماتی مفید و سازنده مانند برگزاری دوره‌های آموزشی و تحصیلی برای مدیران ورزشی و با ارائة خدمات مشاوره‌ای مدیران را برای دوران بازنشستگی ایمن و راحت آماده کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Framework of Unwillingness to Retirement in Sports Managers

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Asghari 1
  • Ali Mohammad Safania 2
  • Habib Honari 3
  • Mohsen Bagherian 4
  • Hossein Poursoltani Zarandi 5

1 Department of Sport Management Science And Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Department of Sport Management Science And Research Branch, Islamic Azad University, Tehran ,Iran

3 , Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Allameh Tabatabei University, Tehran, Iran

4 Department Of Sport Management Science And Research Branch, Islamic Azad University, Tehran ,Iran

5 Department of Sport Management Payam Noor,Tehran ,Iran

چکیده [English]

Introduction: retirement is a potentially challenging issue in aging that has different effects on different aspects of elderly peoples lives. The purpose of this research was to develop a framework for sports managers' unwillingness to retirement.
Methods: The research is of an applied nature, and the method covered is qualitative. In terms of strategy, this research is supported by a data-based theory, and the study of theoretical foundations, as well as interviews, were sources required for its data collection. The statistical population includes retired managers (heads of Ministry of Sports and Youth, federation presidents, coaches, heads of sport teams), professors (Physical Education, Psychology, Sociology, Economics), and sports specialists (Ministry of Sports, sports federations, sports boards). Samples were chosen considering the target and quota for in-depth and exploratory interviews, and interviews with 25 people reached theoretical saturation point. The implementation of the interviews on Maxqda qualitative data analysis software, while performing open, axial and selective coding, led to extraction of some codes.
Results: Based on the results from 224 open codes with 20 main categories and 58 sub-categories provided a paradigmatic model.
Conclusion: the factors of unwillingness to retirement were divided into political, social, managerial and economic conditions, and identity crisis.The results indicate that identity, social, political, managerial and economic recovery strategies can facilitate the acceptance and transition to safe and comfortable retirement age for sport managers. Moreover, sports organizations can provide useful services such as training courses and consulting services for sports managers to prepare them for safe and comfortable retirement.
The implementation of the interviews on Maxqda qualitative data analysis software, while performing open, axial and selective coding, led to extraction of some codes. Based on the results from 224 open codes with 20 main categories and 58 sub-categories, providing a paradigmatic model, the factors of unwillingness to retirement were divided into political, social, individual, managerial and economic.

The results indicate that individual, social, political, managerial and economic strategies can facilitate the acceptance and transition to safe and comfortable retirement age for sport managers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maxqda
  • retirement
  • Sports Managers
  • unretirement
  • unwillingness to retirement
Asadi, Elahe. Jafari Samimi, Ahmad. Yahyazadeh Far, Mohamood.(2020). The Impact of Economic and Social Factors on Retirement in Mazandaran Province. Master Degree Business Management
Sherman D.Hann. Peng, Chen.(1998). Subjective and Objective Risk Tolerance: Implications for Optimal Portfolios. Available at S S R N http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.95488