نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد مدیریت ورزشی دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه آزاد علوم تحقیقات آیت‌ا‌لله آملی، آمل، ایران

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 دانشیار دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت‌الله آملی، آمل، ایران

چکیده

بررسی رفتار و سبک رهبری مربیان و تأثیر آنها بر رفتار و انگیزش ورزشکاران، در بهبود روابط مربی و ورزشکار و اتخاذ تصمیمات و برنامه‌ریزی بهتر مؤثر است. هدف از این تحقیق بررسی رابطۀ میان سبک‌های رهبری مربی و انسجام گروهی در لیگ دستۀ اول فوتسال استان مازندران است. جامعۀ آماری تحقیق، کلیۀ مربیان و بازیکنان حاضر در لیگ دستۀ اول فوتسال استان مازندران هستند. 228 بازیکن و مربی شاغل در نوزده تیم از رقابت‌های لیگ دستۀ اول فوتسال استان مازندران، پرسشنامۀ مقیاس رهبری در ورزش (LSS) چلادوری و صالح (1980) و پرسشنامۀ انسجام گروهی (GEQ)  کارون، ویدمایر و براولی ( 1985) در زمینۀ اندازه‌گیری میزان انسجام گروهی در تیم‌های ورزشی را پر کردند. نتایج نشان داد که رابطۀ مثبت معناداری بین رفتارهای آموزش و تمرین مربی با انسجام تکلیف وجود دارد. همچنین سبک‌های رهبری دموکراتیک و آمرانه رابطۀ معناداری با انسجام گروهی دارند. مقایسۀ سبک‌های رهبری مربی نشان داد که مربیان بیشتر از سبک رهبری دموکراتیک و کمتر از سبک رهبری آموزش و تمرین استفاده می‌کنند. در مجموع، یافته‌ها رابطۀ معناداری را بین انسجام تیمی و موفقیت تیم و مربیان تیم‌های موفقی که ارائه‌کنندۀ رفتارهای آموزش و تمرین و دموکراتیک بالاتری بوده‌اند، نشان می‌دهد. پیشنهاد می‌شود مربیان سبک رهبری آموزش و تمرین، سبک حمایت اجتماعی و رفتار بازخورد مثبت را در تیم خود بهبود بخشند.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Relationship among Coaches' Leadership Styles, Group Cohesion and Team Success: A Case Study of First Division Futsal League in Mazandaran Province

نویسندگان [English]

 • Abdullah Moslehi 1
 • Morteza Doosti 2
 • Ali mohammad Safaniya 3

1 M.Sc. in Sport Management, Physical Education Faculty, Islamic Azad University, Ayatollah Amoli Science and Research Branch, Amol, Iran

2 Assistant Professor, Sport Management Department, Faculty of Physical Education, University of Mazandaran, Babolsar, Iran

3 Associate Professor, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Islamic Azad University, Ayatollah Amoli Science and Research Branch, Amol, Iran

چکیده [English]

An investigation of coaches' leadership styles and their effects on athletes' behaviors and incentives can help improve coach-athlete relationship and adopt better decisions and planning. This study aimed at investigating the relationship between coaches’ leadership styles and group cohesion in first division futsal league of Mazandaran province. The statistical population consisted of all coaches and players in first division futsal league of Mazandaran province. 228 players and coaches in 19 teams of first division futsal league of Mazandaran province filled out Leadership in Sport Scale (LSS) by Chelladurai and Saleh (1980) and Group Environment Questionnaire (GEQ) by Carron, Widmeyer and Brawley (1985) to measure group cohesion in sport teams. Results showed a significant and positive relationship between the coaches' training and exercising behaviors and task cohesion. There was also a significant relationship between democratic and imperative styles and group cohesion. A comparison of coaches' leadership styles showed that coaches used democratic style more and training and exercising leadership style less. Overall, findings showed a significant relationship between team cohesion and team success and the coaches of those teams who showed higher training and exercising and democratic leadership styles. The coaches are recommended to improve training and exercising leadership style, social support style and positive feedback behavior in their team.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Futsal
 • leadership style
 • Mazandaran
 • team cohesion
 • Team success
 1.  

  1. رحیم رمضانی‌نژاد؛ میثاق حسینی کشتان؛ نوشین بنار؛ فاطمه محدث، 1389، رابطة سبک‌های مربیگری با انسجام گروهی و موفقیت تیم‌های والیبال دانشجویان دختر دانشگاه‌های آزاد اسلامی، نشریۀ مدیریت ورزشی دانشگاه تهران، دورۀ 2، شمارۀ 6، پاییز 1389، صص 74-29.
  2. مرادی، محمدرضا و همکاران، 1385، رابطۀ سبک‌های رهبری مربیان با انسجام گروهی بازیکنان درتیم‌های بسکتبال باشگاه‌های لیگ برترکشور، نشریۀ حرکت، شمارۀ 29، صص 16-5.
   1. Adel Mohamed, A. S., & Ibrahim, Z. (2012). The Relationship between Transformational Leadership, Job Satisfaction and the Effect of Organizational Culture in National Oil Corporation of Libya, International Conference on Management, Applied and Social Sciences, Pages 885–890
   2. Carron, A. V. BRY, S. R. EYS, M. A.(2002)Team cohesion & Team Success in Sport, Journal of Sport Science, Feb 2002 v20 i2 p119(8)
   3. Carron, A. V. Colman, M. M. Wheeler, J. Stevens, D. (2002)Cohesion and Performance in Sport: A Meta Analysis, Journal of Sport and Exercise Psychology, v. 24, p. 168-188,.
   4. Chelladurai, P.; Saleh, S. (1980) Dimensions of Leader Behavior in Sports: Development of Leadership Scale, Journal of Sport Psychology, v. 2, p. 34-35.
   5. Chelladurai, P., (2006), human Resource Management in Sport and Recreation, 2 ed human kinetics, p., 121-163
   6. Festinger, L., Schachter, D., Back, K., 2011, Social Pressures in Informal Groups, Stanford University press, originally published in 1950, group cohesion. Journal of Management April 2001, p,141-162
   7. Hosseini Keshtan. Misagh, Ramezaninejad. Rahim, Sh. Shafiee Kordshooli and P. Mohamad Panahi (2010). " The Relationship Between Collective Efficacy and Coaching Behaviors in Professional Volleyball League of Iran Clubs ", World Journal of Sport Sciences 3 (1): p,01-06, 2010 ISSN 2078-4724
   8. Johnson, U. (n.d). 2009, “Sport psychology - Past, Present, and future: The Perceptions of Swedish Sport Psychology Students”. Athletic Insight.On line journal of sport psychology. Retrieved ,from: http://www.athleticinsight.com /Vol8Iss3/PastPresentFuture.htm:p,110-121
   9. Jalal, R. M., Khawaja, K., Nik Kamariah, N. M., Fosa, S., Muhd Yahya, A.R., & Ahmad Sazali, Z. (2012), Transformational Leadership and Job Satisfaction. American Journal of Economics, Special Issue:p, 145-148
   10. Khooran. Hadi, Khabiri. Mohamamd and Ehsani. Sheida (2008). "Relation between Coaches' Different Behaviors from the Viewpoints of Athletes and level of athlete's Satisfaction". Poster at 1 st National Congress of Sport Management emphasized on 20-year old document of Islamic Republic of Iran, Olympic and Paralympics National Academy.
   11. Lowther, J., Lane, A., & Lane, H. (2002). Self-efficacy and psychological skills during the Amputee Soccer World Cup: Athletic Insight: Online Journal of Sport Psychology Vol 4(2) Aug 2002, p, 23-34.
   12. Maghsoudi. Abdolmajid (2009). " Relation between Leadership Scales and Wrestlers' Expression and Satisfaction in Mazandaran Province", Master's Thesis, Physical Education – Allameh Tabatabaei University, Faculty of Psychology & Educational Sciences. Page(s) :1-173
   13. Marnis, A. (2012).  The Influence of Transformational Leadership on Job Satisfaction, Organizational Commitment, and Employee Performance. International Research Journal of Business Studies, 52,p, 113-128.
   14. Mengitu S.; Babu M.(2012). The relationship between coaches' leadership styles and team cohesion in Ethiopian premier league soccer clubs, International Journal of Social Science & Interdisciplinary Research, Vol.1 Issue 11, November 2012, ISSN 2277 3630, p. 110-121
   15. Murray, N. P.( 2006) The Differential Effect of Team cohesion and Leadership Behavior in High School Sports, Individual Differences Research, v. 4, p. 216-225,
   16. Murphy, S., & Tammen, V. (1998). In search of psychological skills. In Advances in sport and exercise psychology measurement (edited by J.L. Duda),. Morgantown, WV: Fitness Information Technology pp. 195-209.
   17. Osborn, R. N. and Marion, R. (2009), Context ual leadership, transformation al leadership and the performance of International innovation seeking alliances, The Leadership Quarterly 20 (2009) p,191.206
   18. Peace, D.G., Kozub, S.A., 1994, Perceived Coaching Behaviors and Team Cohesion in High School Girl's Basketball Teams, Journal of Sport & Exercise Psychology, Vol. 16, PP. 85-83.
   19. Ramzaninezhad, R.; & Hoseini Kashtan, M. (2009.)The relationship between coach`s leadership styles and team cohesion in Iran football clubs professional league. Brazilian journal of Biomotricity,V.3, N.2, p.111-120,
   20. Riemer, Harlod A., Toon, Kathy, 2011, Leadership and Satisfaction in Tennis: Examination of Congruence, Gender and Ability, Research Quarterly for Exercise and Sport, Vol. 72, Iss. 3, PP. 243-256.
   21. Trian tafyllopoulos, Y., Konstantopoulos, N., Sakas, D.P., (2012) The role of leadership in high tech manufacturing companies in a changing environment, Key Engineering Materials, 495, pp. 176-180.
   22. Turman, P. D. (2008). Coaches‟ immediacy behaviors as predictors of athletes‟ perceptions of satisfaction and team cohesion. Western Journal of Communication, 72(2), p,162-179.