نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

4 گروه مدیریت و برنامه‌ریزی در تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

10.22059/jsm.2020.299042.2425

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف ارائۀ مدل توسعۀ دیپلماسی از طریق ورزش انجام گرفت.
روش پژوهش: روش‌شناسی پژوهش از نوع کیفی و نظریة داده‌بنیاد با استفاده از رویکرد اشتراوس و کوربین بود. جامعة آماری پژوهش مشتمل بر رؤسای فدراسیون‌های المپیکی، سیاستمداران و صاحب‌نظران و خبرگان علمی که در امور بین‌الملل فعالیت داشته‌اند، بود و نمونه‌گیری تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. برای تعیین نمونه‌های این پژوهش از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شد و 19 نفر به‌عنوان مصاحبه‌شونده در نظر گرفته شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته استفاده شد. مقوله‌ها، مفاهیم و گویه‌ها برای شرایط علی، عوامل زمینه‌ای، عوامل مداخله‌گر، راهبردها و پیامدها در نرم‌افزار MAXQDA استخراج شد.
یافته‌ها: 297 گزارۀ مفهومی اولیه با 13 مقوله و 73 مفهوم در قالب پارادایمی در چهار حوزة کارکرد ورزش، عوامل مدیریتی، سیاست خارجی و ساختار ورزش بوده است.
نتیجه‌گیری: کارکرد ورزش (شامل کارکرد سیاسی ورزش، کارکرد اقتصادی ورزش، کارکرد اجتماعی ورزش و توسعۀ روابط بین‌الملل)، عوامل مدیریتی (شامل آموزش و تربیت نیروی انسانی، مدیریت دانش و عامل رسانه و روابط بین‌الملل)، سیاست خارجی (شامل ورزش و سیاست خارجی و عامل سیاست خارجی و ورزش) و آخرین حوزه مربوط به ساختار ورزش (شامل کرسی‌های بین‌المللی، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی، ساختار سازمان‌های ورزشی و عامل جایگاه ورزش کشور در جهان) قابل تقسیم هستند. همچنین روابط بین مقوله‌های شکل‌گرفته در داده‌ها نشان داد که الگوی به‌دست‌آمده با شکل اصلی الگوی پارادایمی اشتراوس و کوربین تطابق دارد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Proposing Development Model of Diplomacy through Sport

نویسندگان [English]

  • Fahimeh Mohammadhassan 1
  • Habib Honari 2
  • Aboualfazl Farahani 3
  • Ali Mohammad Safania 4
  • Mohsen Bagherian 4

1 Department of Sport Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran

2 Department of Sport Management, Payam Noor University, Tehran, Iran

3 Department of Sport Management, Payam Noor University, Tehran, Iran

4 Department of Sport Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

Proposing Development Model of Diplomacy through Sport

Abstract

The present study conducted with the aim of proposing development model of diplomacy through sport. Research methodology was qualitative and grounded theory using Strauss & Corbin approach. The population included of presidents of Olympic federations, Politicians, scholars and experts who had experience in international affairs activities, and sampling continued until theoretical saturation. To select samples targeted sampling was used and 19 people were considered as interviewees. Semi-structured interviews were used to collect data. Using MAXQDA software, Categories, concepts and items were extracted in order to recognize causes, context, phenomenon, strategies and consequence. There were 297 preliminary conceptual statements with 13 categories and 73 concepts in paradigm format in four areas including application of sport, managerial factors, foreign policy and the structure of sport. Also based on the findings the areas are divided as follow: the application of sport (including political application of sport, economical application of sport, social application of sport and development of international relations), managerial factors (including education and training of human resources, knowledge management, media and international relationships), foreign policy (including sport and foreign policy and foreign policy and sport) and the last area related to the structure of sport (including international seats, policy making and planning, sports organization structure, and the place of sport of Iran in the world). Also, the relationship between the categories showed that the obtained model matches the original format of Strauss & Corbin paradigm model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Relations
  • Sports Diplomacy
  • Foreign Policy
  • Sports Application
  • Development