نویسنده = علی محمد صفانیا
تعداد مقالات: 5
1. تحلیل وضعیت عوامل مؤثر بر توسعة فضای ورزشی شهر تهران و ارائة راهکارهای مناسب با تأکید بر اقتصاد مقاومتی

دوره 13، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 851-870

صادق رضائی؛ ابوالفضل فراهانی؛ علی اصغر درودیان؛ علی محمد صفانیا


3. بررسی رابطة بین عوامل درون سازمانی و رفتار سیاسی با تأکید بر نقش میانجی‌گری ادراک از سیاست سازمانی

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 119-131

رباب مختاری؛ علی محمد صفانیا؛ حسین پورسلطانی زرندی


4. استاندارد سازی پرسشنامه بازاریابی عصبی در ورزش

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 613-626

کاظم دانش ثانی؛ علی محمد صفانیا؛ حسین پورسلطانی زرندی