طراحی مدل تأثیر اصالت برند و ارزش ویژۀ برند بر وفاداری تماشاگران به برند در باشگاه‌های لیگ برتر والیبال ایران (مطالعۀ موردی: باشگاه والیبال بانک سرمایۀ تهران)

امیرحسین منظمی؛ نجف آقایی؛ مراد رومیانی

دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 819-848

https://doi.org/10.22059/jsm.2020.283428.2288