نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران

2 تربیت بدنی - دانشکده مدیریت - دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین - ایران

3 استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

4 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ارائه الگوی برند‌سازی صنعت پوشاک ورزشی ایران با استفاده از نظریه داده‌بنیاد بود. روش تحقیق از نوع کیفی با رویکرد تحلیل سیستماتیک می‌باشد. جامعه آماری شامل کلیه مدیران ارشد شرکت‌های تولیدات ورزشی، اساتید صاحب‌نظر دانشگاه در حوزه مدیریت و بازاریابی ورزشی و اسناد و منابع علمی بود. نمونه آماری به تعداد قابل کفایت بر مبنای اشباع نظری به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب و مورد نظرخواهی قرار گرفتند (16 نفر و 24 سند). ابزارهای پژوهش شامل مطالعه کتابخانه‌ای نظام‌مند و مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و روایی ابزار با استفاده از روش‌های روایی‌سنجی کیفی مطلوب ارزیابی شد (روایی محتوایی). از روش کدگذاری و چارچوب‌بندی مفهومی برای تحلیل یافته‌ها استفاده گردید. چارچوب مفهومی برند پوشاک ورزشی در ایران در 14 حیطه کلی شامل قابلیت برند، ویژگی برند، مزیت رقابتی برند، عشق برند، تحولات بازار، ضعف اقتصادی، برندسازی پوشاک ورزشی، بازسازی برند، برندسازی شبکه‌های اجتماعی، خلاقیت و نوآوری برند، چرخش اقتصاد ورزش، ارتقای ارزش برند، بهبود عملکرد برند و وفاداری برند می‌باشد. چارچوب ارائه شده در این پژوهش، شناختی از ابعاد برند پوشاک ورزشی را براساس ارتباط آن با مجموعه‌ای از فعالیت‌های مختلف ایجاد می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting the branding model of Iran's sportswear industry using Grounded Theory

نویسندگان [English]

  • mojtaba joudi 1
  • mahdi naderi nasab 2
  • Rahim Ramezaninezhad 3
  • Vahid Moghadam 4

1 Ph.D. Student, Sport Management, Islamic Azad University, Qazvin Branch, Qazvin, Iran

2 department of physical education and sport science - Qazvin branch- Islamic azad university - Qazvin - Iran

3 Professor of Sport Management, University of Guilan, Rasht, Iran

4 Assistant Professor of Islamic Azad University, Qazvin Branch, Qazvin, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to present a branding model of Iranian sportswear industry using data-based theory. The research method is qualitative with a systematic analysis approach. The statistical population included all senior managers of sports production companies, university professors in the field of sports management and marketing, and scientific documents and resources. A sufficient number of statistical samples based on theoretical saturation were purposefully selected and available. The research instruments included systematic library study and semi-structured interviews and the validity of the instrument was assessed using desirable qualitative validation methods (content validity). Coding and conceptual framing methods were used to analyze the findings. Conceptual framework of sportswear brand in Iran in 14 general areas including brand capability, brand characteristics, brand competitive advantage, brand love, market developments, economic weakness, sportswear branding, brand reconstruction, social media branding, brand creativity and innovation Is the rotation of the sports economy, promoting brand value, improving brand performance and brand loyalty. The framework presented in study creates an understanding of the dimensions of the sportswear brand based on its relationship with a set of different activities. Based on this framework, it is possible to make an objective assessment of the level of management activities in each sports production company and provide scientific information on the appropriate measures that sports organizations should take for branding.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "؛ Sportswear"؛ manufacturing companies"؛ branding"؛ Sports clothing"؛
  • "؛ sports industry"