شناسایی و اولویت‏بندی عوامل مدیریتی و کیفیتی موثر بر برندسازی رویدادهای ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدیریت ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دکتری تخصصی مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش تعیین و اولویت‏بندی عوامل مدیریت و برنامه‏ریزی و کیفیتی موثر بر برندسازی رویدادهای ورزشی ایران بود. روش پژوهش ترکیبی و از نوع کمی‏−کیفی بود. در بخش کیفی، ابزار مصاحبه و در بخش کمی پرسشنامه‏ی AHP برای جمع‌آوری داده‌ها مورد استفاده قرارگرفت. جامعه‌ی تحقیق، نخبگان وخبرگان درزمینه‌ی مدیریت ورزشی، رویدادهای ورزشی و بازاریابی ورزشی بودند که با استفاده از دو روش نمونه‌گیری نظری و گلوله‌برفی تعداد 11 نفر انتخاب شدند. نتایج نشان داد، مؤلفه‏ها‏ی موثر عامل مدیریت و برنامه‏ریزی به ترتیب اهمیت شامل: طراحی مسترپلن ، منابع، و ارتباطات و شبکه‏سازی مدیر رویداد، و مؤلفه‏ها‏ی موثر عامل کیفیت رویداد نیز به ترتیب اهمیت شامل: مطبوعیت ادراک‌شده، فناوری اطلاعات و ارتباطات‌ ، ورود به مرحله‌ی صنعتی‌شدن‌ورزش، و کیفیت خدمات ادراک‌نشده‌(ناملموس)، می‏شود. سازمان‌های برگزارکننده و مدیران رویدادهای ورزشی می‏توانند با بکارگیری مولفه‏های مدیریتی و کیفیتی موثر در برندسازی از مزایای برند رویداد، مانند افزایش علاقه‌مندی حامیان مالی و رسانه‌ها، پیش‏فروش بلیت‏های رویداد و بسیاری دیگر بهره‌مند شوند.

کلیدواژه‌ها


1.        Alizadeh Golrizi A. "Factors affecting the loyalty of fans to the brand of popular clubs in the Iranian Professional Football League". Tehran: Faculty of Physical Education and Sports Sciences, University of Tehran; 2010(in persian).
2.             Fasihmardanloo N. "Determining the effective factors of Branding on Sports Events in Iran". Tehran: Faculty of Physical Education and Sports Sciences, University of Tehran; 2013(in persian).
3.             Jalali Farahani MAG, Ebrahim  "Management of Events and Sports Camps". University of Tehran: University of Tehran; 2011(in persian).
4.             Takali H. "Modeling the Special Value of a Customer-Based Brand of the National Olympic Committee of the Islamic Republic of Iran". University of Tehran: Faculty of Physical Education, University of Tehran; 2012(in persian).
5.             Hassani Malairi A. "Determining the Factors Affecting Global Branding in Iranian Service Industries" [Master's Thesis]. Tehran: Industrial Engineering, University of Tehran; 2011(in persian).
6.             Sajjadi SN. "Sports Marketing Management with an Emphasis on Marketing Mixing". Tehran: Tehran, Pishgaman Tose'e Publications; 2013(in persian).
7.             Ali Ghasemi H. "Relationship between physical facilities of the stadium, satisfaction and audience attendance, case study of Azadi Stadium in Tehran" [M.Sc. Thesis,]. Tehran: Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Tarbiat Moallem University (Kharazmi); 2011(in persian).
8.             Rajabi Nooshabadi H. "Designing the Sports Marketing Model of the National Olympic Committee of the Islamic Republic of Iran" [PhD Thesis, Faculty of Physical Education, University of Tehran]2012(in persian).
9.             Memari j. Modeling and Analysis of Marketing mix of  The country's sports industry "(Decision-Making). Tehran: Faculty of Physical Education, University of Tehran; 2007 (in persian).
10.          Fallahi A. "Study and prioritization of factors affecting the presence of spectators of Iranian Premier League football matches with marketing approach" [M.Sc. Thesis, Faculty of Physical Education and Sports Sciences]: University of Tehran; 2008(in persian).
11.          Young Pyun  DHK, H .&  Won Lee , c. ” The influences of perceived brand quality and ethnocentrism on consumption patterns of a global sports brand: the case of Korean college students”  International Journal of Sports Marketing & Sponsorship. 2011:561-82.
12.          Robbins SPDS, David E "Fundamentals of Management". Tehran: Cultural Research Office 2011.
13.          Parent mE, line. Hanstad,dag vidar. "Brand creation in international recurring sports events"  Journal of sport management. 2012;review,15:145-59.
14.          Eskeru  l. "central factors in the branding process of recurring sporting event". Journal of sport management 2009; 2009 ,22,: 734-61. .
15.          Holt m. "global success in sport: the effective marketing and bramding of the UEFA champions league". Journal of sport management 2007; 2007(3):1-14.
16.          Williams ASP, P. M. & Walsh ,p. “Brand associations in the fitness segment of the sports industry in the United States: extending spectator sports branding conceptualisations and dimensions to participatory sports”.  International Journal of Sports Marketing & Sponsorship 2012;october 2012 147-63.
17.          Zohrabi F, SharifiMoghadam, M., Rooham, M., & Shahsavari, A. . "The role of different media kinds inattracting financial support for Iran’s athletic development". Journal of sport management. 2012;review,13:132-50.