نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

2 دانشیار، مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد، مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، مدلسازی عوامل مؤثر بر گسترش برند باشگاه­های حرفه­ای فوتبال کشور بود. روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی بود. جامعۀ آماری تحقیق دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشتۀ مدیریت ورزشی دانشگاه­های کشور بود. روش نمونه‌گیری به‌صورت خوشه­ای چندمرحله‌ای بود و جمع‌آوری اطلاعات از دانشگاه­های شهر تهران، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه اصفهان و دانشگاه رازی کرمانشاه انجام گرفت (300 نفر). ابزار تحقیق پرسشنامه­ای با پنج بخش ارزش ویژۀ برند، هویت تیمی هواداران، قوانین، اقدام‌های بازاریابی و گسترش برند بود. روایی و پایایی پرسشنامه پیش از استفاده بررسی و تأیید شد. از تحلیل عاملی تأییدی برای بررسی روایی سازۀ پرسشنامه و از مدل‌یابی معادلات ساختاری با نرم‌افزار لیزرل، برای ارائۀ مدل تحقیق استفاده شد. نتایج آزمون مدل تحقیق نشان داد که برازش مدل با داده­ها مناسب است و ضریب تأثیر چهار عامل قوانین (5/0)، ارزش ویژۀ برند (37/0)، اقدام‌های بازاریابی (27/0) و هویت تیمی هواداران (17/0) بر گسترش برند باشگاه­های حرفه­ای فوتبال معنا­دار بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Modeling Factors Influencing Brand Extension in Professional Football Clubs

نویسندگان [English]

  • ali benesbordi 1
  • Mohamad Khabiri 2
  • Majid Jalali Farahani 2
  • Mahmood Goodarzi 3

1 Assistant Professor of Sport Management, Faculty of Sport Sciences, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran

2 . Associate Professor, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

3 Professor of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was modeling factors influencing brand extension in Iran professional football clubs. The research method was descriptive and survey. The statistical population consisted of sport management postgraduate students of Iran universities. Sampling was conducted by multistep cluster method and data were collected from universities in Tehran city, Ferdowsi University of Mashhad, Isfahan University and Razi University of Kermanshah (n=300). A questionnaire with 5 parts (brand equity, fan team identification, rules, marketing activity and brand extension) was used to collect data. The reliability and validity of the questionnaire was reviewed and approved before it was used. Confirmatory factor analysis was used to examine construct validity and the structural equation modeling in Lisrel software was used to offer the research model. The model test results showed that model fit with data was good and impact coefficients of rules (0.5), brand equity (0.37), marketing activity (0.27) and fan team identification (0.17) were significant on brand extension of professional football clubs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand
  • brand extension
  • Marketing
  • rule
  • team identification