مدلسازی عوامل مؤثر بر گسترش برند باشگاه‌های حرفه‌ای فوتبال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

2 دانشیار، مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد، مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، مدلسازی عوامل مؤثر بر گسترش برند باشگاه­های حرفه­ای فوتبال کشور بود. روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی بود. جامعۀ آماری تحقیق دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشتۀ مدیریت ورزشی دانشگاه­های کشور بود. روش نمونه‌گیری به‌صورت خوشه­ای چندمرحله‌ای بود و جمع‌آوری اطلاعات از دانشگاه­های شهر تهران، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه اصفهان و دانشگاه رازی کرمانشاه انجام گرفت (300 نفر). ابزار تحقیق پرسشنامه­ای با پنج بخش ارزش ویژۀ برند، هویت تیمی هواداران، قوانین، اقدام‌های بازاریابی و گسترش برند بود. روایی و پایایی پرسشنامه پیش از استفاده بررسی و تأیید شد. از تحلیل عاملی تأییدی برای بررسی روایی سازۀ پرسشنامه و از مدل‌یابی معادلات ساختاری با نرم‌افزار لیزرل، برای ارائۀ مدل تحقیق استفاده شد. نتایج آزمون مدل تحقیق نشان داد که برازش مدل با داده­ها مناسب است و ضریب تأثیر چهار عامل قوانین (5/0)، ارزش ویژۀ برند (37/0)، اقدام‌های بازاریابی (27/0) و هویت تیمی هواداران (17/0) بر گسترش برند باشگاه­های حرفه­ای فوتبال معنا­دار بود.

کلیدواژه‌ها