نویسنده = ���������� ������ �������� ��������
تبیین و ارائه مدلی از عوامل اقتصادی موثر بر پاسخ-های رفتاری هواداران فوتبال

دوره 12، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 101-120

مسعود فریدونی؛ معصومه کلاته سیفری؛ سید محمد حسین رضوی


ارائه مدلی از تاثیر آمیزه بازاریابی و تصویر برند بر لذت و تعهد ارتباطی هواداران دو تیم پرطرفدار تهرانی (استقلال و پرسپولیس)

دوره 11، شماره 3، مهر 1398، صفحه 547-560

مسعود فریدونی؛ معصومه کلاته سیفری؛ سید محمد حسین رضوی