نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

10.22059/jsm.2020.283603.2290

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه‌های اقتصادی تأثیرگذار بر برون‌سپاری ورزش ایران بود.
روش پژوهش: روش پژوهش آمیختۀ اکتشافی و نحوۀ جمع‌آوری داده‌ها، میدانی بود که با استفاده از مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته با افراد خبره انجام گرفت. مشارکت‌کنندگان مصاحبه را همۀ خبرگان مرتبط با برون‌سپاری ورزش در کشور تشکیل دادند. روش نمونه‌گیری نظری به‌صورت هدفمند بود. در بخش کمی با توجه به نتایج به‌دست‌آمده از مرحلۀ کیفی که شامل 38 فرصت و چالش اقتصادی برون‌سپاری بود؛ گویه‌ها در قالب پرسشنامۀ محقق‌ساخته‌ای در مقیاس پنج‌ارزشی لیکرت قرار گرفتند. روایی محتوایی پرسشنامه توسط 10 تن از استادان و صاحب‌نظران بررسی و تأیید شد. پایایی آلفای کرونباخ 926/0 در بخش فرصت‌ها و 948/0 در بخش چالش‌ها گزارش شد. به‌منظور تحلیل داده‌ها از روش معادلات ساختاری به‌وسیلۀ نرم‌افزار PLS Smart3 استفاده شد.
یافته‌ها: مؤلفه‌های اقتصادی برون‌سپاری در بخش فرصت‌ها درآمدزایی، رشد اقتصادی کشور و تولید سرمایۀ ملی، ایجاد اصل رقابت‌پذیری، کاهش هزینه‌ها، بهبود عملکرد مالی، گسترش تنوع خدمات و محصولات همچنین و در بخش چالش تمایل دولت برای حفظ حوزه‌های درآمدزا و برون‌سپاری بخش‌هایی که چندان صرفه‌ای ندارند به بیرون، اقتصاد وابسته به نفت در دولت ایران، اختصاص نیافتن معافیت‌های مالیاتی و گمرکی به بخش خصوصی به‌ترتیب به‌عنوان مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتصادی مؤثر بر برون‌سپاری شناسایی شدند.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد مؤلفه‌های اقتصادی شناسایی‌شده بر ورزش ایران اثرگذار است، ازاین‌رو تمرکز روی مؤلفه‌های شناسایی‌شده و تدوین برنامه جامع و منسجم جهت انجام برون‌سپاری به پیشرفت اقتصادی در صنعت ورزش ایران منجر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying Economic Components Affecting Iran's Outsourcing of Sport

نویسندگان [English]

  • Khadijeh Pourzabih
  • Morteza Dousti
  • Seid mohamad Hosein Razavi

Department of Sport Management, Faculty of Sport Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran

چکیده [English]

Introduction: Identifying the economic components of Iran's sports outsourcing report.
Methods: The method of mixed exploratory research; and the method of data collection was field using semi-structured interviews with experts. The participants of the interview were all experts related to sports outsourcing in the country. The theoretical sampling method was purposeful. In the quantitative section, a researcher-made questionnaire was prepared according to the results obtained from the qualitative stage. The validity of the questionnaire was reviewed and approved by 10 professors. Cronbach's alpha reliability was reported as 0.926 in opportunities and 0.948 in challenges. Analyzes were done using structural data equation method by PLS Smart version.3 software.
Results: The economic components of outsourcing in the opportunities sector include income generation, the country's economic growth and national capital production, creating the principle of competitiveness, reducing costs, improving financial performance, expanding the variety of services and products, and in the challenges sector, it includes the government's desire to maintain income-generating areas and Outsourcing of sectors that are not very economical, oil-dependent economy in the Iranian government, non-assignment of tax and customs exemptions to the private sector were respectively identified as the most important economic components affecting outsourcing.
Conclusion: The results showed that the identified economic components have an effect on Iran's sports, so focusing on the identified components and developing a comprehensive and coherent plan for outsourcing will lead to economic progress in Iran's sports industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Delphi Technique
  • Economic Components
  • Outsourcing
  • Private Sector
  • Public Sector
Ahmadi, F; Nasiriani, Kh; Abazari, P. (2008). Delphi Technique: A Tool for Research. Iranian Journal of Medical Education. 8 (1), 175-185. (In persian).
Nasseh, M. (2013). Evaluation of privatization in sports with the approach of assessing the strengths and weaknesses. European journal of experimental biology3(1), 631-636.Ramzaninejad, R., shafiee, S., & rostami, H. (2019). Strategic Pathology of Guilan Province Football and Determining a Desirable Strategy. Sport Management and Development7(4), 120-140. (In persian).