نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، ایران

3 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

4 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

10.22059/jsm.2024.376948.3309

چکیده

تجارت کالاهای ورزشی جزء لاینفک اقتصاد کشورها به شمار می‌رود اما سهم ایران از این صنعت بسیار ناچیز است. برای ورود به عرصه تجارت جهانی کالاهای ورزشی یکی از الزامات، شناخت عوامل مؤثر بر تجارت خارجی کالاهای ورزشی کشور می باشد که هدف تحقیق حاضر بود. پژوهش حاضر، از نوع آمیخته بود و در دو بخش کیفی و کمی انجام شد. مصاحبه ای نیمه ساختار یافته و عمیق با 19 خبره در حیطه موضوع پژوهش انجام گرفت و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی اقدام به استخراج 34 زیرمقوله و 10 مقوله شد. جهت اجماع و اتفاق نظر؛ روش دلفی در دو دور با 7 خبره صورت گرفت؛ سپس پرسشنامه خبره طراحی و توزیع گردید. در پایان اولویت بندی عوامل موثر بر سهم کالاهای ورزشی در تجارت خارجی با نرم‌افزار متلب و به روش سلسله مراتبی فازی انجام شد. نتایج تحلیل AHP فازی نشان داد عوامل مدیریتی ساختاری، عوامل فنی و علمی، آمیخته بازاریابی، حمایت های دولت، عوامل اقتصادی، عوامل تولید، عوامل فرهنگی اجتماعی، قوانین و مقررات، ساختار بازار، عوامل سیاسی به ترتیب بر سهم کالاهای ورزشی در تجارت خارجی کشور مؤثرند. به نظر می رسد جهت افزایش سهم کالاهای ورزشی در تجارت خارجی کشور، توجه به عوامل مدیریتی و ساختاری ضروری است تا با توجه به پتانسیل های موجود، بسترهای لازم برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، ارتقای کیفیت محصولات، در دست گرفتن بازار داخلی و در نهایت ورود به بازارهای جهانی میسر گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Application of Fuzzy Analytic Hierarchy Process in Prioritizing Factors Affecting the Contribution of Sporting Goods to Foreign Trade of Iran

نویسندگان [English]

  • Seid mohamad hosein Razavi 1
  • Fariba Askarian 2
  • Farzam Farzan 3
  • Farnaz Fakhri 4

1 University of Mazandaran

2 Assistant Professor, Department of Sports Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Iran

3 Department of Sport Management, Faculty of Sport Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.

4 Department of Sport Management, Faculty of Sport Sciences, Arak University, Arak, Iran

چکیده [English]

Trade in sporting goods is an integral part of the country's economy, but Iran's share of this industry is very small. To enter the world trade of sporting goods, one of the requirements is to identify the factors affecting foreign trade in sporting goods of the country, which was the purpose of this research. The present study was mixed in two parts, qualitative and quantitative. A semi-structured interview was conducted with 19 experts in the field of research and using qualitative content analysis method, 34subcategories and 10categories were extracted. For consensus, Delphi method was performed in two rounds with 7 experts, then an expert questionnaire was designed and distributed. Finally, prioritization of the factors affecting the share of sporting goods in foreign trade was done using MATLAB software and FAHP method. The results of fuzzy AHP analysis showed that structural-managerial factors, technical and scientific factors, marketing mix, government supports, economic factors, production factors, socio-cultural factors, laws and regulations, market structure, and political factors respectively affect the share of sporting goods in foreign trade of the country. It appears that in order to increase the share of sporting goods in Iran's foreign trade, attention must be given to structural-managerial factors. This includes leveraging existing potentials to create necessary platforms that support domestic producers, enhance product quality, establish a foothold in the domestic market, and eventually access global markets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign trade
  • Fuzzy Analytical Hierarchy Process
  • Non-oil exports
  • Sports industry
  • Sporting goods