نویسنده = همایون عباسی
تعداد مقالات: 6
3. بررسی اثر ظرفیت جذب و خلاقیت بر رفتار نوآورانه کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران.

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 521-546

میر حسن سیدعامری؛ همایون عباسی؛ عزت الله جمشیدی


4. آسیب‌شناسی راهبردی ادارۀ کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه در حوزۀ ورزش براساس مدل SWOT

دوره 8، شماره 6، زمستان 1395، صفحه 891-905

همایون عباسی؛ سعید خانمرادی؛ حسین عیدی


5. ارائۀ مدل غرور ملی با تأکید بر جایگاه ورزش

دوره 8، شماره 2، بهار 1395، صفحه 235-249

معصومه فدایی ده چشمه؛ حسین عیدی؛ همایون عباسی


6. تبیین رابطۀ هوش سازمانی و چابکی سازمانی با کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ایران

دوره 7، شماره 5، پاییز 1394، صفحه 713-729

حامد فرزی؛ همایون عباسی؛ شیرین زردشتیان