نویسنده = همایون عباسی
تبیین اثر جهت‌گیری راهبردی و ظرفیت جذب دانش بر قابلیت‌های نوآوری کارشناسان وزارت ورزش و جوانان با ملاحظۀ نقش میانجی انعطاف‌پذیری راهبردی

دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 721-733

زهرا سبزی نژاد؛ همایون عباسی


اثر سایش اجتماعی بر رفتار نوآورانه کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران با نقش تعدیل کنندگی اعتماد سازمانی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 57-81

عزت الله جمشیدی؛ میر حسن سیدعامری؛ همایون عباسی


بررسی اثر ظرفیت جذب و خلاقیت بر رفتار نوآورانه کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران.

دوره 11، شماره 3، مهر 1398، صفحه 521-546

میر حسن سیدعامری؛ همایون عباسی؛ عزت الله جمشیدی


آسیب‌شناسی راهبردی ادارۀ کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه در حوزۀ ورزش براساس مدل SWOT

دوره 8، شماره 6، اسفند 1395، صفحه 891-905

همایون عباسی؛ سعید خانمرادی؛ حسین عیدی


ارائۀ مدل غرور ملی با تأکید بر جایگاه ورزش

دوره 8، شماره 2، خرداد 1395، صفحه 235-249

معصومه فدایی ده چشمه؛ حسین عیدی؛ همایون عباسی


تبیین رابطۀ هوش سازمانی و چابکی سازمانی با کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ایران

دوره 7، شماره 5، آذر 1394، صفحه 713-729

حامد فرزی؛ همایون عباسی؛ شیرین زردشتیان